Bostadsanpassning

Bidrag till anpassning av permanentbostaden för att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att bo kvar i sitt hem och leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt.

Vem kan söka bidrag?

  • Du som har en funktionsnedsättning eller delar hushåll med en person med funktionsnedsättning.
  • Du som är förälder med delad vårdnad om ett barn med funktionsnedsättning.
  • Du som åtagit dig att långvarigt och regelbundet i din bostad ansvara för omvårdnad av en person med funktionsnedsättning.

För att du ska kunna få bostadsanpassningsbidrag ska anpassningen vara nödvändig med hänsyn till din funktionsnedsättning, som måste vara varaktig. Bidrag ges inte om du har en tillfällig funktionsnedsättning.

Behovet av anpassning måste styrkas med ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.

Medgivande från fastighetsägaren

Fastighetsägaren måste alltid godkänna anpassningen för att den ska kunna utföras. Skriftligt ägarmedgivande krävs alltid. Om fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen inte ger sitt medgivande beviljas inte ansökan.

Byte av bostad

Om du vill flytta till en ny bostad är möjligheterna att få bidrag till anpassningsåtgärder begränsade, så till vida att du förväntas att välja en bostad som är lämplig med hänsyn till din funktionsnedsättning.

Så här ansöker du

Ansökningsblankett och fullmakt tillsammans med intyg från arbetsterapeut, läkare, fastighetsägares medgivande eller annan sakkunnig lämnas till kommunens handläggare som sen fattar beslut om bostadsanpassning. Om du har kommunal hälso- och sjukvård ringer du kommunens växel som förmedlar kontakt till aktuell arbetsterapeut i kommunen. I annat fall tar du kontakt med Närhälsans arbetsterapeut.

Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt