Lantbruket är en viktig del av samhället. Det producerar livsmedel och håller landskapet öppet. Lantbruket måste dock bedrivas på ett sådant sätt och med sådan kunskap att näringsämnen inte läcker ut till vattendrag eller så att vattentäkter riskerar förorenas av rester av bekämpningsmedel.

Med anledning av lantbrukets miljöpåverkan är det viktigt att lantbrukarna har den kunskap som krävs för att gödsla och sprida eventuella bekämpningsmedel i rätt mängder och vid rätt tidpunkt. Detta är några av de områden som regleras i den svenska miljölagstiftningen, miljöbalken samt Jordbruksverkets föreskrifter m.m.

Det är miljö- och byggnadsnämnden som ansvarar för tillsynen av att lantbrukare följer lagstiftning inom lantbruket. Detta genomförs bland annat genom tillsynsbesök.

Tillsyn enligt djurskyddslagen ansvarar Länsstyrelsen för sedan 1 januari 2009. Mer information hittar du på Länsstyrelsens hemsida.

För dig som har djur eller bedriver lantbruk finns det bestämmelser för hur gödsel ska lagras, vad som är tillräcklig lagringskapacitet med mera.

Du kan behöva söka tillstånd eller anmäla

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du göra en anmälan eller söka ett tillstånd.

  • A-verksamheter ska ha Mark- och miljödomstolens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • B-verksamheter ska ha länsstyrelsens tillstånd att anlägga eller driva verksamheten.
  • C-verksamheter ska anmäla anläggande eller drift av verksamheten till Miljö- och byggnadsnämnden.
  • U-verksamheter kräver varken tillstånd eller anmälan.

Du kan ta reda på om din verksamhet är anmälnings- eller tillståndspliktig genom att titta i Miljöprövningsförordningen (2013:251).

Anmäl i god tid

C-verksamhet, se ovan, ska anmälas till miljö- och byggnadsnämnden minst sex veckor innan verksamheten startar. Du anmäler via vår självserviceportal där blankett för anmälan finns.

Även ändringar i verksamheten ska anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden. Det gör du på samma blankett som där du anmäler miljöfarlig verksamhet.
Tänk också på att det kan krävas bygglov eller anmälan om du planerar att bygga nytt eller ändra i en befintlig byggnad.

Att tänka på

För verksamhetsutövare är hanteringen av farligt avfall, kemikalier, buller och egenkontrollen extra viktigt att ta hänsyn till. Under rubrikerna "Avfall", "Cisterner & kemikalier" och "Buller" finns mer information. Det finns information på Naturvårdsverkets hemsida om verksamhetsutövares egenkontroll.

Tillsyn

Miljö- och byggnadsnämnden utövar tillsyn över för samtliga C- och U-verksam-heter (se ovan) samt de B-verksamheter som kommunen har övertagit tillsynen från Länsstyrelsen.

Under tillsynsbesök kontrolleras bland annat verksamhetens miljöpåverkan, kemikaliehantering, avfallshantering och egenkontroll.

Avgifter och taxor

Avgift för handläggningen uttages enligt taxa antagen av kommunfullmäktige. Du hittar mer information på sidan Styrande dokument, taxor och avgifter.

Publicerad: 05 januari 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Besöksadress

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Stadshuset
Kyrkogatan 2, Mariestad

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se

Relaterad information