Innan du installerar en värmepump måste du göra en anmälan till miljö- och byggnadsnämnden. Värmepumpar kan anslutas till olika värmekällor som jord, berg och vatten. Inom vissa områden kan särskilda restriktioner gälla. För installation av luftvärmepump behöver du varken söka tillstånd eller göra en anmälan.

Anmälan/ansökan ska inlämnas i god tid innan installationen. Du måste invänta ett beslut (tillstånd) från miljö- och byggnadsnämnden innan du påbörjar arbetet . Tänk på att läsa igenom villkoren i beslutet ordentligt. Låt också din installatör läsa beslutet.

Samråd med grannar

Grannar bör också informeras inför anläggandet eftersom de kan ha synpunkter på placeringen exempelvis i förhållande till egna planerade energibrunnar, vattentäkter eller avloppsanläggningar.

Krav vid installation och borrning

Miljö- och byggnadsnämnden ställer krav på att installationer ska uppfylla kriterier uppställda i Normbrunn -07.
Kriterierna är framtagna av Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Kriterierna ställer bland annat krav på borrutrustning, brunnens utformning (exempelvis foderrör) och kollektorersättning. Kravs ställs även på att vatten med uppslammat borrkax (det vill säga det material som kommer upp till markytan i samband med borrning) ska tas hand om, så att inte olägenheter eller igensättning av dagbrunnen uppstår.

Miljösanktionsavgift

Att installera en värmepump utan tillstånd är olagligt och förenat med en miljösanktionsavgift samt ytterligare avgifter för miljö- och byggnadsnämndens handläggning av detta.

Mer än tio kilo köldmedium

Om din värmepumpanläggning innehåller mer än tio kilo köldmedium så omfattas du av regler för bland annat anmälningsplikt, årlig kontroll och rapportering. Det är viktigt att du följer dessa regler och håller dig informerad om bland annat den nya förordningen som trädde i kraft 1 januari 2008.

Publicerad: 15 december 2023 Uppdaterad: 21 maj 2024

Besöksadress

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Stadshuset
Kyrkogatan 2, Mariestad

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se