Pågående detaljplaner

Här kan du se pågående detaljplanearbeten i kommunen. Informationen är i dagsläget inte helt komplett, men arbete med att utveckla de här sidorna pågår.

Detaljplan för Larsbo 4 m.fl. Töreboda centralort. Töreboda kommun Samrådshandling april 2024

Larsbo 4

Steg i processen

1
Uppstart
2
Samråd
3
Granskning
4
Antagande
5
Överklagad
6
Laga kraft

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att medge blandad användning med hotell, kultur, kontor, utbildning och bostäder.

Området pekas ut som lämpligt för utveckling med bostäder och verksamheter i kommunens LIS-plan, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, från 2014. I ett efterföljande planprogram från 2015 föreslås en omvandling till huvudsakligen bostäder, med inslag av verksamheter och kultur.

Området är beläget i Töreboda centrum i direkt närhet till Göta kanal och Norra Skaraborgs resecentrum med tågstopp och bussar. Planområdet är cirka 15 000 kvadratmeter stort, cirka 160 meter brett och 130 meter högt. Området består idag av en högrest silobyggnad, småskaliga äldre industribyggnader, komplementbyggnader, pendelparkering och öppna gräsytor.

Borreboda 18:1 m.fl.

Borreboda 18:1 är ett redan planlagt område för industri utmed Västra stambanan. Kommunen har dock för avsikt att ändra utformning av planen för att skapa så bra förusättningar som möjligt för en utveckling.

Borreboda 18:1

Steg i processen

1
Uppstart detaljplan
2
Samråd
3
Granskning
4
Antagande
5
Överklagad
6
Laga kraft

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en utveckling av Moelvens limträfabrik i Töreboda. Den tänkta utvecklingen ska ske genom utbyggnad av lokaler söder om befintliga industribyggnader. Området omfattar drygt sju hektar mark och är även utpekat för industri i kommunens nya översiktsplan som antogs under våren 2023.

Planförslaget möjliggör en utbyggnad av industrilokaler om en total byggnadsyta av cirka 25.000 kvm och en nockhöjd om maximalt tolv meter. Förslaget möjliggör även en förändring av Bruksgatans sträckning som innebär att den löper längs med Västra stambanan i ytterligare cirka 400 meter. Utöver detta ska ett fördröjningsmagasin anläggas på den kommunala naturmarken för att ta hand om uppkommet dagvattnet från fastigheten.

Detaljplanen bearbetas inför granskning

De synpunkter som kom in under samrådet den 17 oktober 2023 till 7 november 2023 bearbetas nu av kommunen. När detta är klart och ändringar har gjorts kommer planen att komma ut för granskning.

Karta över pågående detaljplaner

Publicerad: 27 februari 2024 Uppdaterad: 14 juni 2024

Postadress

Kommunstyrelsen
Töreboda kommun
Box 83
545 22 Töreboda

Kontakt

Samrådshandlingar Larsbo 4

Samrådshandlingar Borreboda 18:1