Kostnader för kart- och mättjänster

Kommunens Mät- och geodataenhet utför en rad olika kart- och mättjänster, bland annat utstakning och framtagande av nybyggnadskarta. Kostnader för dessa tjänster är reglerade i kommunens taxa enligt plan- och bygglagen inklusive kart- och mättaxa.

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser, inmätta eller avvägda höjder, befintliga byggnader, planinformation och VA-anslutningspunkter. Levereras i filformaten DWG och PDF. Nybyggnadskartan används som underlag att rita situationsplanen till bygglovsansökan. Observera att en nybyggnadskarta endast gäller för en fastighet. Läs mer om nybyggnadskarta under rubriken Kartor Länk till annan webbplats. i menyn.

 • 0–1 999 kvm: 7 306 kr.
 • 2 000–4 999 kvm: 12 176 kr.
 • 5 000–9 999 kvm: 17 047 kr.
 • 10 000–15 000 kvm: 21 917 kr.

Enkel nybyggnadskarta

En enkel nybyggnadskarta innehåller fastighetsgränser, inmätta eller avvägda höjder, befintliga byggnader och planinformation. Levereras i filformaten DWG och PDF. Observera att en nybyggnadskarta endast gäller för en fastighet.

 • 0–1 999 kvm: 5 358 kr.
 • 2 000–4 999 kvm: 7 306 kr.
 • 5 000–9 999 kvm: 9 741 kr.
 • 10 000–15 000 kvm: 12 176 kr.

Utstakning inklusive utstakningsprotokoll och höjdfix

Enligt plan- och bygglagen ska byggnader vid behov stakas ut. Utstakning innebär att det som finns inritat på situationsplanen märks ut på marken. Om utstakning krävs får du information om det i bygglovsbeslutet och vid det tekniska samrådet.

Finutstakning

Finutstakning utförs oftast efter schaktning, men innan uppförande av byggnadens grund. Det innebär att byggnadens hörn markeras ut genom att trådar spänns upp i blivande fasadliv med några millimeters noggrannhet. Observera att grovutstakning ingår vid beställning av finutstakning. Läs mer om finutstakning under rubriken Mätning Länk till annan webbplats. i menyn. Kostnad för utstakning är fastställd i gällande taxa, nedan ges exempel för olika projekt. Kostnaderna är inklusive moms 25%.

Huvudbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 1–199 kvm: 10 958 kr.
 • 200–499 kvm: 12 785 kr.
 • 500–999 kvm: 14 611 kr.
 • 1 000–1 999 kvm: 17 655 kr.
 • 2 000–2 999 kvm: 20 699 kr.
 • Större än 3 000 kvm: 23 743 kr.
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 608 kr.
 • Utstakning detaljpunkter, mätningslinje och arbetsfixar: 900 kr/timmen.

Komplementbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 15–199 kvm: 4 262 kr.
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 304 kr.

Tillbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 15–199 kvm: 3 044 kr.
 • 200–1 000 kvm: 6 088 kr.
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 304 kr.

Övrig utstakning

 • Plank eller mur: 3044 kr.
 • Transformatorstation: 4 261 kr.

Grovutstakning

Grovutstakning utförs vanligtvis innan schaktning påbörjas. Den blivande byggnadens hörn markeras ut genom utsättning av stakkäppar eller markering på marken. Vi sätter också ut en höjdfix om så önskas. Observera att grovutstakning ingår vid beställning av finutstakning. Läs mer om grovutstakning under rubriken Mätning Länk till annan webbplats. i menyn. Prisen inklusive moms 25 %.

Huvudbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 1–199 kvm: 5 479 kr.
 • 200–499 kvm: 6 392 kr.
 • 500–999 kvm: 7 305 kr.
 • 1 000–1 999 kvm: 8 827 kr.
 • 2 000–2 999 kvm: 10 349 kr.
 • Större äm 3 000 kvm: 11 871 kr.
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 304 kr.

Komplementbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 15–199 kvm: 2 130 kr.
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 152 kr.

Tillbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 15–199 kvm: 1 522 kr.
 • 200–1 000 kvm: 3 044 kr.
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 152 kr.

Övrig utstakning

 • Plank eller mur: 1 522 kr.
 • Transformatorstation: 2 130 kr.

Lägeskontroll

Lägeskontroll innebär att vi kontrollerar att byggnaden eller anläggningen kommit i det läge på fastigheten som bygglovet eller startbeskedet anger. Lägeskontroll görs vanligtvis efter att grundläggningen utförts men innan övrig byggnation påbörjats. Byggnadsnämnden gör en bedömning om det finns behov av lägeskontroll.

Pris inklusive moms 25%

Huvudbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 50–199 kvm: 4 566 kr.
 • 200–499 kvm: 5 479 kr.
 • 500–999 kvm: 6 697 kr.
 • 1 000–1 999 kvm: 7 915 kr.
 • 2 000–2 999 kvm: 9 132 kr.
 • 3 000–5 000 kvm: 10 350 kr.
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 122 kr.

Komplementbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 50–199 kvm: 2 435 kr.
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 61 kr.

Tillbyggnad - nybyggnad 4 mätpunkter

 • 50–199 kvm: 2 435 kr.
 • 200–1 000 kvm: 4 871 kr.
 • Tillägg per mätpunkt (utöver 4 mätpunkter): 61 kr.

Markering och inmätning av tillfällig mätpunkt

Minst 3 mätpunkter per beställning.

 • Pris inklusive moms 25%: 609 kr.

Tidsersättning

 • Intern beställning och AO-uppdrag: 520 kr/h.
 • Extern beställning (inkl. moms 25%): 840 kr/h.
 • KFF-mätbeställning: 1200 kr/h.

Utdrag från kommunens kartverk

Informationen exporteras från kommunens baskarta (primärkarta) och innehåller fastighetsgränser, fastighetsbeteckning, byggnader, vägar, järnvägar, adresser, officialrättigheter och övriga topografiska objekt. Levereras i önskat filformat. Informationen är av varierande kvalitet och har ingen rättslig verkan. Höjdinformationen hämtas från Lantmäteriets NH grid 2+ från år 2011–2013.

Utdrag från kommunens baskarta

 • Pris inklusive moms 6%: 1 239 kr.
 • Pris exklusive moms 6%: 1 169 kr.

Utdrag från kommunens baskarta inklusive höjdinformation

 • Pris inklusive moms 6%: 1 549 kr.
 • Pris exklusive moms 6%: 1 461 kr.
Publicerad: 15 december 2023 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt

Kontakt och beställningMät- och geodataenheten0501-75 50 00karta@mariestad.se