Missbruk och beroende

Anmälan

Om du har oro kring en persons missbruk är du välkommen att kontakta oss för att rådfråga om hjälp för denne. Du kan även göra en anmälan kring personen. Du får lov att vara anonym i kontakten med socialtjänsten tänk då på att inte lämna ditt namn eller telefonnummer till socialsekreterare du talar med. Det du behöver tala om för oss är personens namn och den oro du har kring personens missbruk

Ansökan

Har du problem med missbruk i någon form och önskar stöd och hjälp kan du vända dig till socialtjänsten för att ansöka om hjälp.

Så här ansöker du

För att du ska kunna beviljas insatser måste du lämna in en ansökan till oss. Ansökan kan du lämna muntligen eller skriftligen. I ansökan beskriver du vem du är, vad du behöver för hjälp och var vi kan nå dig.

En muntlig ansökan kan du lämna vid ett besök på socialkontoret eller per telefon till vår Anmälningstelefon 0506-181 41.

En skriftlig ansökan kan du lämna in både via brev eller mail.
Skicka ansökan till:
Socialtjänsten, Missbruk Vuxenenheten
Box 83, 545 22 Töreboda.
Det går lika bra att lämna in ansökan direkt via receptionen på socialkontoret..

Om du har svårigheter att ta kontakt kan du även ta hjälp av någon för att förmedla en ansökan. Du kan till exempel be en vän att förmedla din anmälan muntligen eller skriftligen till oss.

Utredning

När du ansökt om insatser hos oss påbörjas en utredning som handlar om att utreda vilket stöd du behöver utifrån din specifika situation och dina behov. Utredningen bygger på frivillighet och delaktighet. Du träffar din handläggare antingen på socialkontoret eller vid ett hembesök. Under besöket kommer du få frågor bland annat kring din nuvarande livssituation, hur det sett ut för dig tidigare och vad du hoppas att hjälpen ifrån socialtjänsten ska leda till. Efter avslutad utredning kan du, om utredningen visar att det behövs, erbjudas insatser för att tillgodose ditt behov av stöd och hjälp. En utredning avslutas alltid med ett beslut om vilken hjälp du får (bifall) eller inte får (avslag).

Om du är missnöjd med ett beslut

Om du är missnöjd med ett beslut så går det att överklaga. Ditt överklagande ska i så fall ha kommit till IFO Vuxenenheten inom tre veckor från det att du fick beslutet. Din socialsekreterare informerar dig om hur du gör för att överklaga.

Vad kan socialtjänsten erbjuda för stöd?

Insatser kommunen kan erbjuda en klient som söker hjälp frivilligt kan exempelvis vara:

 • Öppenvårdsbehandling på Beroendecentrum. Behandlingssamtal med alkohol- och drogterapeuter på beroendecentrum som är beläget i Mariestad, både enskilt och i grupp. Enskilda samtal kan även erbjudas i Töreboda på socialkontoret.
 • Kontaktperson. Ett sätt att bryta isolering och som även kan vara ett stöd i drogfriheten.
 • Behandlingshem eller familjehem. Om behandling på hemmaplan inte är tillräckligt kan det behövas en omfattande behandling på annan ort.
 • Stödsamtal med socialsekreterare. Motiverande samtal och stöd i att hitta rätt insats och behandling.
 • Previct. En behandlingsinsats som innebär ett stöd i att bibehålla nykterhet genom kartläggning av alkoholbruk eller nykterhet. Du får då en alkoholblås som är kopplad till en telefon och socialsekreterares dator, vilket gör att du flera gånger om dagen får påminnelser där du ska blåsa i din alkoholblås och du får då en chans att uppvisa alkoholfrihet varje dag. Resultatet kan du och din socialsekreterare också använda för att prata om strategier som hjälper dig att uppnå dina mål, vare sig det rör sig om total nykterhet eller förändrat alkoholbruk.
 • Daglig sysselsättning. En meningsfull sysselsättning dagtid för personer som har psykiatriska diagnoser.
 • Boendestöd. Det kan till exempel vara att få hjälp med att hitta en struktur i vardagen eller hjälp att utföra sysslor i hemmet som på grund av problematiken har blivit svåra att genomföra på egen hand.
  För att få veta mer om våra insatser och hur du gör för att ansöka, tar du kontakt med socialsekreterare på telefon 0506-18141.

Insats beroendecentrum

Beroendecentrum hjälper dig som har missbruks- och beroendeproblem. Vi vänder oss till dig som är 18 år eller äldre. Samtal kan ske enskilt med behandlare eller i gruppsamtal.

Beroendecentrum erbjuder olika möjligheter till behandling. Behandlingen bedrivs enligt beprövade metoder och dokumenterad erfarenhet. Det innebär att du erbjuds insatser som håller god kvalitet som till exempel:

 • Kognitivt beteendeterapeutiskt arbetssätt
 • Tolvstegsbehandling
 • Motiverande samtal
 • Spelprogram (där manual ”fri från spelberoende” används)
 • Behandlingssamtal
 • Återfallsprevention
 • Anhörigstöd/anhöriggrupp
 • Eftervård

Tvångsvård LVM för att bryta ett allvarligt eller livshotande missbruk

Ibland måste socialtjänsten ingripa med tvångsvård för att bryta ett alltför allvarligt och livshotande missbruk. Tvångsvård inleds vanligtvis på ett LVM-hem (LVM - Lagen om vård av missbrukare i vissa fall) men ibland inleds vården på sjukhus.
Målet är att tvångsvården så snart som möjligt ska kunna gå över till frivillig vård. Tvångsvården kan längst pågå i sex månader.


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Orosanmälningar
Måndag - Torsdag
8:00-17:00
Fredag
8:00-16:00
Telefon: 0506-181 41

Socialkontoret reception
Telefon: 0506-181 30
Fax: 0506-18142

Öppettider
Måndag - Fredag
10.00-12.00
13.00-14.00

Krisina Sandell
Socialsekreterare
Telefon: 0506-180 35
E-post: Kristina Sandell

Sofia Stjärnebring
Socialsekreterare
Telefon: 0506-181 44
E-post: Sofia Stjärnebring

Annika Sundin Gustafson
Teamledare och
verksamhetsansvarig
Telefon: 0506-181 32
E-post: Annika Sundin Gustafson

Ananthi Flodin
Enhetschef
Telefon: 0506-182 96
E-post: Ananthi Flodin

Beroendecentrum MTG
Telefon: 0501-75 63 05
Telefontid:
Måndag till fredag mellan
kl 13.00 - 14.00

Besöksadress:
Medborgarresurs Vuxen
Maria Nova
(f.d. Mariaskolan)
Blombackagatan 16
Mariestad

Postadress:
Beroendecentrum MTG
Socialkontoret
54286 Mariestad

Länkar
Folkhälsoinstitutet Länk till annan webbplats.CAN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spelinstitutet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Spelberoende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anonyma narkomaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Anonyma alkoholister Länk till annan webbplats.