Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Inom kommunal hälso- och sjukvård måste det finnas en MAS som har ett särskilt medicinskt ansvar för att säkerställa att:

  • patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet
  • det finns rutiner för att kontakta läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal vid behov
  • patienten får den hälso- och sjukvård läkaren har bestämt
  • rutinerna är ändamålsenliga och väl fungerande för läkemedelshanteringen
  • beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten
  • patientjournaler förs i den omfattning som Patientdatalagen föreskriver
  • det finns ändamålsenliga och välfungerande rutiner för rapporter av vårdskador eller risk för vårdskador
  • om en händelse medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada utreda och anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO samt till vård och omsorgsutskottet i kommunen

Det är den medicinskt ansvariga sjuksköterskan som planerar, leder och kontrollerar verksamheterna på ett sätt som leder till att kravet på god vård i HSL uppfylls (3 kap. 1 § Patientsäkerhetslagen [2010:659], PSL).

Utöver de reglerade uppgifterna är det vårdgivaren som bestämmer vilka arbetsuppgifter som ingår i jobbet som medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Annika Jansson
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
Telefon: 0506-18155
E-post: Annika Jansson

Besöksadress

Börstorpsgatan 8D
Töreboda