Allmänna handlingar

Tryckfrihetsförordningen är en av Sveriges grundlagar. Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det brukar kallas offentlighetsprincipen. Nedan beskrivs vilka rättigheter du har som kommuninvånare.

Offentlighetsprincipen
För att du ska kunna utnyttja dina medborgerliga rättigheter är det nödvändigt att känna till vad offentlighetsprincipen innebär: Rätten för alla, svenskar och utländska medborgare, att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Syftet är att ge dig insyn och möjlighet att kontrollera hur politiker och tjänstemän sköter kommunen. På så sätt har du också möjlighet att påverka verksamheten. Denna rättighet har i princip funnits i Sverige ända sedan år 1766 och är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle.

Allmänna handlingar
En handling innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, dvs hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem.

Sekretess
I dagligt tal säger vi hemliga handlingar, när vi menar sekretessbelagda handlingar. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskilda människor i ärenden som rör socialtjänsten. En särskild lag, offentlighets- och sekretesslagen, anger vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Kommunen avgör, med stöd av lagen, vad som ska sekretessbeläggas.

Var finns handlingarna?
Kommunen och alla andra offentliga förvaltningar måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker. I allmänhet är det kommunens registrator som ordnar handlingarna i ett diarium.

Hur fort kan jag få handlingarna?
Lagen säger att allmänna, offentliga handlingar ska lämnas ut skyndsamt. I praktiken innebär det att de ska lämnas ut omedelbart om du personligen besöker kommunen. Om du beställer materialet per telefon eller brev, får det ta maximalt två dagar.

Får jag ta med dem hem?
Du kan läsa handlingarna på stället och sedan lämna tillbaka dem. Du kan också skriva av dem eller be att få kopior för att ta med dig. Kommunstyrelsen i varje kommun bestämmer vad det kostar att kopiera handlingar.

Kan jag få handlingar via e-post?
Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post.

Du får vara anonym
Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta.

Du kan klaga
Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att kommunen har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Mer att tänka på
Även all din egen korrespondens: brev, fax, e-post eller dylikt med kommunen, blir en allmän handling, som kan läsas av andra. Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en kommunal fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är skyldiga att se till att ditt brev diarieförs hos kommunens registrator.

Personuppgiftslagen
Personuppgiftslagen, PuL, har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. Alla kommunala nämnder har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Kommunkansliet

Kristina Roslund Berg
Kanslichef
Telefon: 0506-180 12
E-post: Kristina Roslund Berg

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen