Barn- och elevhälsan

En samlad barn- och elevhälsa står för att den särskilda elevvården, skolhälsovården och det samordnade ansvaret för specialpedagogiska insatser samverkar och skapar förutsättningar till en så positiv lärandesituation som möjligt för barnet/eleven.

Barn- och elevhälsan i Töreboda är indelad i fyra team där specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolläkare ingår. Skolpsykologtjänst köps in vid behov. Arbetet leds av respektive rektor. Barn- och elevhälsochef har övergripande ansvar för att leda och samordna professionerna inom verksamheten där elevhälsoplanen är grunden. Detta görs i samverkan med rektorer i förvaltningen, externa aktörer såsom socialtjänst, BUP och habilitering för att ge stöd inom olika områden av barn- och elevhälsofrågor.

Barn- och elevhälsan är en resurs i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling. Genom barn- och elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan lärande och hälsa i fokus och barn- och elevhälsan knyts därmed närmare skolans uppdrag. En god hälsa är en viktig förutsättning för att klara skolan.

Det ingår i barn– och elevhälsans generellt riktade arbete att:

  • främja elevers lärande, utveckling och hälsa
  • förebygga ohälsa och inlärningssvårigheter
  • bidra till att skapa miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa

Det ingår i barn- och elevhälsans individuellt riktade arbete att:

  • bidra till att varje enskild elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål
  • undanröja hinder för lärande, utveckling och hälsa
  • uppmärksamma och på rektorns uppdrag utreda orsaker till inlärningsproblem
  • uppmärksamma och utreda orsaker till ohälsa
  • bidra med åtgärder och anpassning för varje enskild elev i behov av särskilt stöd

Barn- och ungdomssamordnare

För oss som jobbar med barn och unga i Töreboda kommun är det viktigt att arbeta med förebyggande och tidiga insatser. När samtliga verksamheter får möjlighet att tidigt samverka kring ett barn i behov av stöd kan barnet och familjen få hjälp snabbare och mer effektivt. Tidig samverkan bygger på samtycke och delaktighet från barnet och dess familj.

Vart ska man vända sig om man är orolig för ett barn? I samtliga verksamheter i Töreboda som möter barn och unga finns en Barn- och UngdomsSamordnarE, en BUSE, som kan hjälpa dig att hitta rätt. Det kan till exempel vara när det finns oro för att barnet inte vill gå till skolan, har problem med kompisar eller mår dåligt.

En folder med mer information om samverkan för barn och unga med kontaktlista till BUSE finns under Relaterad information här på sidan. Det går också bra att ringa till socialtjänsten, elevhälsan eller vårdcentralen och fråga efter kontakt med deras BUSE. Finns det redan en upprättad kontakt med någon verksamhet kan du också be om stöd till samordning via BUSEn i den verksamheten.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Therese Broholm
Barn- och elevhälsochef
Telefon: 0506-181 62
E-post: Therese Broholm

Monica Söder
Rektor
Kornknarren och Syrenen
Telefon: 0506-181 77
E-post: Monica Söder

Linda Fäger
Rektor
Kastanjen och Bergmansgården
Telefon: 0506-183 44
E-post: Linda Fäger

Åsa Gyllensten
Rektor Kilenskolan 
Telefon: 0506-181 21
E-post: Åsa Gyllensten

Carina Andersson
Rektor Björkängsskolan
Telefon: 0506-183 00
E-post: Carina Andersson

Britt-Marie Johanson
Rektor Moholms skola
Tf Rektor Tallkottens förskola
Telefon: 0506-183 52
E-post: Britt-Marie Johanson

Louise Belsing
Rektor Älgarås skola och Näckrosens förskola
Telefon: 0506-180 69
E-post: Louise Belsing

Johan Danielsson
Rektor Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 60
E-post: Johan Danielsson

Carina Gustafsson
Specialpedagog
Förskolan
Telefon: 0506-181 22
E-post: Carina Gustafsson

Maria Larsson
Specialpedagog
Förskolan
Telefon: 0506-181 26
E-post: Maria Larsson

Sandra Manleitner
Specialpedagog 
Kilenskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-182 57
E-post: Sandra Manleitner

Camilla Herlin Karlsson
Specialpedagog
Björkängsskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-181 28
E-post: Camilla Herlin Karlsson

Heléne Jörgensen
Specialpedagog
Älgarås skola och Näckrosens förskola
Telefon: 0506-181 16
E-post: Heléne Jörgensen

Elin Bäcklund
Specialpedagog
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-182 07
E-post: Elin Bäcklund

Johanna Lindblom Jensen
Logoped
Telefon: 0506-182 63
E-post: Johanna Lindblom Jensen

Martin Karlsson
Elevstödjare
Telefon: 0506-181 11
E-post: Martin Karlsson

Birgitta Rask
Fältare
Telefon: 0506-181 74
E-post: Birgitta Rask

Tommy Strömbäck
Fältare
Telefon: 0506-181 76
E-post: Tommy Strömbäck

Lúcia Bådenlid
Skolkurator
Kilenskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-180 85
E-post: Lúcia Bådenlid

Helen Engström
Skolkurator
Björkängsskolan
Älgarås skola
Telefon: 0506-182 97
E-post: Helen Engström

Moa Görrel
Skolkurator
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 01
E-post: Moa Görrel
Nås torsdagar och fredagar

Ann-Mari Lantz
Skolsköterska
Kilenskolan
Moholms skola
Telefon: 0506-180 92
E-post: Ann-Mari Lantz

Marie Handfast
Skolsköterska
Björkängsskolan
Älgarås skola
Telefon: 0506-181 19
E-post: Marie Handfast

Bodil Lindblom
Skolsköterska
Töreboda Centralskola
Telefon: 0506-181 06
E-post: Bodil Lindblom

Sara Larsson
Koordinator Nära stöd och vård, barn och unga
E-post: Sara Larsson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Barn- och elevhälsoplan Pdf, 355.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Elevhälsans stödfaser Pdf, 606 kB, öppnas i nytt fönster.
Rutin skolpliktsbevakning Pdf, 857.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Folder Samverkan barn o unga Pdf, 235 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Skolverket om barn- och ungdomssamordnare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.