Fördjupad översiktsplan

Mariestads, Töreboda och Karlsborgs kommuner har startat ett gemensamt översiktsplansarbete för att utveckla besöksnäringen runt Göta kanal.

Göta kanal är ett av Sveriges mest kända besöksmål och lockar både närboende och långväga turister till besök. Många turistföretag har byggt sina företag med koppling till kanalen och det besöksunderlag som den ger. Kanalen med dess slussar och farleder är också levande kulturhistoria med unika kultur- och naturmiljöer värda att bevara.

För att utveckla kanalområdets besöksnäring och samtidigt bevara dess unika miljöer har Mariestads, Töreboda och Karlsborgs kommuner påbörjat ett gemensamt planeringsarbete. Planen ska presentera en långsiktig hållbar utveckling av kanalområdet till 2030. Den ska säkerhetsställa bevarandet av områdets natur- och kulturvärden samt ger berörda företag förutsättningar att utveckla sina verksamheter.

Hur kommer arbetet att gå till?

Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan styrs av Plan- och bygglagen (2010:900) och innehåller två tillfällen för samråd med allmänheten. Det slutliga dokumentet ska antas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

 

finns bild

 

Kommunens LIS har nu införts i kommunens Översiktsplan Töreboda 2030

Vindbruksplan för Töreboda kommun

 

Finns bild

 

Kommunens vindbruksplan har införts i Översiktsplan Töreboda 2030

Publicerad: 09 april 2024 Uppdaterad: 27 maj 2024

Postadress

Utvecklingsenheten
FÖP Göta kanal
Drottninggatan 4
545 22 TÖREBODA

Kontakt

Projektledare samhällsbyggnad0506-180 90samhallsbyggnad@toreboda.se