Behandling av personuppgifter

Det viktigt att du som kommuninvånare känner dig trygg med att vi som kommun behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Detta innebär bland annat att vi skyddar dina personuppgifter med nödvändiga åtgärder och att du har rätt att kontakta oss för att få reda på vilka personuppgifter som vi behandlar kring dig.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift eller information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en fysiskt levande person. Exempel på personuppgifter är: namn, personnummer, fotografier och annan information som möjliggör identifiering. Med behandling av personuppgifter avses alla former av hantering av personuppgifterna exempelvis insamling, lagring, spridning och gallring.

Dina personuppgifter och personuppgiftsansvarig

Den som ansvarar för att dina personuppgifter hanteras på korrekt sätt kallas för personuppgiftsansvarig. I kommunen är normalt sett respektive nämnd personuppgiftsansvarig för den hantering som sker inom nämndens verksamhet. Utgångspunkten är att det är anställda i kommunen som för att utföra sina arbetsuppgifter behöver ha åtkomst till dina personuppgifter. Det kan ske i olika sammanhang. I många har du själv lämnat personuppgifterna till kommunen för att ett ärende som rör dig ska kunna hanteras. Exempelvis om du har lämnat en ansökan om förskoleplats, bygglov, bistånd, äldreboende eller dylikt. I andra fall kan personuppgifter komma från andra myndigheter eller från föreningar vid till exempel sökande av föreningsbidrag.

När handlingar och eller personuppgifter inkommer till kommunen anses dessa som huvudregel utgöra allmänna handlingar. För kommunen gäller särskilda regler för hur allmänna handlingar får hanteras samt om och när de får utlämnas, gallras eller om de ska bevaras.

Om du har frågor eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta personuppgiftsansvarig nämnd direkt eller vända dig till kommunens generella kontaktpunkt. Du har även rätt att kostnadsfritt få en kopia på de personuppgifter som kommunen behandlar om dig.

Behandling av personuppgifter ska vara laglig

För att en behandling av personuppgifter ska vara laglig måste behandlingen falla in under någon av de särskilda grunder som anges i lag:

 • Den registrerade samtycker till behandlingen.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige (en kommunal nämnd).
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.
 • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre, särskilt när den registrerade är ett barn (denna punkt kallas intresseavvägning och får inte användas av offentliga myndigheter för att motivera behandling när myndigheten fullgör sina uppgifter).

Vanligen är kommunens behandling av personuppgifter grundad på kommunens skyldigheter enligt lag. Exempel på det är skola och socialtjänst. I annat fall kan det röra sig om ett allmänt intresse eller om att du har ett avtal med kommunen för till exempel vatten och avlopp. Kommunen får med andra ord inte behandla dina personuppgifter utan en rättslig grund. Kommunens olika typer av personuppgiftsbehandlingar dokumenteras i en så kallad registerförteckning. Varje personuppgiftsansvarig nämnd är ansvarig att upprätta ett sådant register.

Rättigheter som registrerad

En person vars personuppgifter behandlas har vissa särskilda rättigheter. En registrerad kan därför hos personuppgiftsansvarig:

 • Begära tillgång till sina personuppgifter (det vill säga vilka personuppgifter om dig som behandlas samt varför och hur behandlingen sker).
 • Begära rättelse, radering eller begränsning av behandlingen av sina personuppgifter.
 • Invända mot behandlingen av sina personuppgifter.
 • Begära dataportabilitet (överföring av personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig) i vissa fall.
 • När som helst återkalla sitt samtycke i de fall behandlingen grundas på det. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades.
 • Klaga på kommunens behandling av sina personuppgifter till Integritets­skydds­myndigheten.

Eftersom kommunens verksamhet till stor del styrs av lagar och det till exempel finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så kan ovanstående rättigheter begränsas i vissa fall.

Dataskyddsombud

Om du önskar mer information om personuppgifter och personuppgiftsbehandling i kommunen kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud. För generell information om dataskydd kan du besöka Integritetsskyddsmyndigheten, IMY:s webbplats.

Klagomål på personuppgiftsbehandling

Om du har klagomål över behandling av personuppgifter föreslås att du kontaktar kommunen. Antingen genom kontakt direkt med den ansvariga verksamheten eller via kommunens dataskyddsombud. Vi utreder då frågan och vidtar eventuella rättelser eller andra åtgärder.

Du kan också lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Du kan läsa mer om klagomål på personuppgiftsbehandling på Integritetsskyddsmyndigheten, IMY:s webbplats.

Publicerad: 05 januari 2024 Uppdaterad: 24 maj 2024

Kontakt

Relaterad information