Vård och omsorg vid demenssjukdom

Begreppet demens

Begreppet demens är ett samlingsnamn på olika sjukdomar som drabbar hjärnans nervsystem. Demenssjukdom innebär inte att alla förmågor, erfarenheter och kunskaper påverkas. Men sjukdomen påverkar det dagliga livets funktioner, symtomen yttrar sig på många olika sätt beroende på vilken del av hjärnan som drabbats. Exempelvis försämrat minne och svårigheter att klara vardagliga sysslor. Språket och tidsuppfattningen kan påverkas liksom orienteringsförmågan samt svårigheter att planera och organisera. Andra vanliga symtom kan vara oro, nedstämdhet, nedsatt motivation och förändrat beteende. Det kan leda till att man behöver hjälp och stöd för att kunna leva på det sättet man vill.

Att få en demenssjukdom väcker många känslor och tankar som ilska frustation, sorg och oro. Personer med demenssjukdom har mycket varierande behov av insatser beroende på familjesituation och var i sjukdomen man befinner sig. Även om du behöver anpassa dig till en tillvaro i lite långsammare tempo, så kan du fortfarande leva ett rikt liv fullt av möjligheter. Var gärna öppen mot omgivningen att du besväras av till exempel minnesproblem. Du är inte ensam, i Töreboda kommun finns närmare 150 personer som har en demenssjukdom.

Vid misstanke om demenssjukdom är det viktigt med en utredning, då ska du vända dig till Närhälsan som ansvarar för den medicinska utredningen och uppföljningen. Det kan exempelvis gälla personens allmäntillstånd, läkemedelsbehandling, kognition, funktionsförmåga och eventuella beteendeförändringar.

Samverkan mellan Närhälsan och Töreboda kommun

Det finns rutiner för överrapportering från Närhälsan till Töreboda kommuns demenssamordnare. Detta sker efter att en person fått en demensdiagnos och även gett sitt medgivande. Demenssamordnare från Töreboda kommun tar kontakt efter överrapportering från Närhälsan. Syftet med samarbetet är att så tidigt som möjligt erbjuda stödjande, informerande och vägledande kontakt med demenssamordnare.

Syftet med rutinen är också att skapa trygghet kring den nya livssituationen genom få kännedom om kommunens stöd och insatser, i ett tidigt skede av sjukdomen för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Demenssamordnare

Ta kontakt med demenssamordnare
Du som har en demenssjukdom eller är anhörig och behov av råd och stöd kan vända dig till kommunens demenssamordnare. Kontakta gärna demenssamordnaren i ett tidigt skede av sjukdomen, Att skapa kontakt tidigt är för många en trygghet, förberedelse på vart man kan vända sig för att få hjälp och stöd när frågor och situationer uppstår. Person med demenssjukdom har varierande behov av insatser beroende på familjesituation och var i sjukdomen man befinner sig.

Vad kan demenssamordnaren hjälpa till med?

  • Rådgivning, samtal och stöd
  • Information om demenssjukdomar
  • Stödgrupper (gemensamt för demenssjuk och anhörig)
  • Information om vilket stöd kommunen erbjuder
  • Förmedla kontakt med biståndshandläggare, anhörigstöd
  • Hembesök

Kontakt och stöd är kostnadsfritt