Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Inom kommunal hälso- och sjukvård måste det finnas en MAS som har ett särskilt medicinskt ansvar för att säkerställa att:

  • patienten får en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet
  • det finns rutiner för att kontakta läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal vid behov
  • patienten får den hälso- och sjukvård läkaren har bestämt
  • rutinerna är ändamålsenliga och väl fungerande för läkemedelshanteringen
  • beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med patientsäkerheten
  • patientjournaler förs i den omfattning som Patientdatalagen föreskriver
  • det finns ändamålsenliga och välfungerande rutiner för rapporter av vårdskador eller risk för vårdskador
  • om en händelse medfört eller hade kunnat medföra allvarlig vårdskada utreda och anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, IVO samt till vård och omsorgsutskottet i kommunen

Det är den medicinskt ansvariga sjuksköterskan som planerar, leder och kontrollerar verksamheterna på ett sätt som leder till att kravet på god vård i HSL uppfylls (3 kap. 1 § Patientsäkerhetslagen [2010:659], PSL).

Utöver de reglerade uppgifterna är det vårdgivaren som bestämmer vilka arbetsuppgifter som ingår i jobbet som medicinskt ansvarig sjuksköterska.


Sidan senast uppdaterad: 2019-03-14

Relaterad information

Kontakt

Annika Jansson
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
Telefon: 0506-18155
E-post: Annika Jansson