Övrig hjälp

Individuell plan

Den som får insatser enligt LSS har också rätt att begära att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas tillsammans med honom/henne. Planen skall utgå från personens egna önskemål och kan omfatta flera insatser från en eller flera huvudmän. Kommunen har ett särskilt ansvar att samordna de insatser som tas upp i planen.

Information om god man/förvaltare

Om en person på grund av funktionsnedsättning behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person, kan tingsrätten förordna en god man eller förvaltare, Ansökan kan göras av den enskilde eller av kommunens Biståndshandläggare.