Korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och unga

Syftet med korttidsvistelse är dels att den enskilde erbjuds miljöombyte och rekreation, dels att de anhöriga får avlastning i sitt omvårdnadsarbete.

Killingen

Killingen består av 2 verksamheter:

Korttidsvistelse: Består av 5 platser där  barn/ungdomar turas om att vistas på korttids för att ge föräldrarna avlastning.

Korttidstillsyn (fritids):  För skolungdom över 12 år: Fritids kan du få före och efter skoldagen samt lovdagar under skolterminen när föräldrarna arbetar. För skolbarn/ungdomar mellan 12 - 21 år.

Hur gör jag för att få hjälp?

Du kontaktar Biståndshandläggare som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan. Beslut fattas enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS).

Du kan även kontakta enhetschef för mer information.