Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du behöva extra stöd och hjälp från kommunen. Vi ger stöd i olika former, det kan till exempel vara gruppboende, boendestöd, personlig assistans eller sysselsättning och aktiviteter.

Insatser LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger rätt till särskilt stöd och service som människor kan behöva utöver vad de får genom andra lagar. Personer som inte omfattas av LSS har möjlighet att få insatser beviljade enligt socialtjänstlagen (SoL).

För vem gäller lagen?

 • Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd
 • Personer med betydande och bestående funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
 • Personer med andra varaktiga fysiska och psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om dessa är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och hjälp.

Detta kan Du få hjälp med

 • Rådgivning och annat personligt stöd (handläggs och beslutas av landstinget)
 • Personlig assistent
 • Ledsagarservice
 • Kontaktperson
 • Avlösarservice i hemmet
 • Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
 • Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
 • Boende i familjehem och i bostad med särskild service för barn och ungdom
 • Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad
 • Daglig verksamhet

Ansöka och fråga

Lagen gäller för personer som uppfyller någon av ovanstående kriterier. För att ansöka tar du kontakt med Biståndshandläggare.

Sekretess

För vårt arbete råder sekretess, som styrs av Sekretesslagen. Det innebär att vi inte kan berätta om någons personliga förhållanden för någon annan, om inte personen i fråga går med på det.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Ann-Christine Hermansson
Enhetschef
Telefon: 0506-182 34
E-post:
Ann-Christine Hermansson

Lillemor Arvidsson
Tf Enhetschef
Telefon 0506-189 74
E-post: Lillemor Arvidsson

Marita Friborg
Enhetschef
Telefon: 0506-181 63
E-post: Marita Friborg

Anna-Karin Holgersson
Enhetschef
Telefon: 0506-181 33
E-post: Anna-Karin Holgersson

Kristian Albertsson
Enhetschef
Telefon: 0506-181 34
E-post: Kristian Albertsson

Maria Klahr
Biståndshandläggare LSS
Telefon: 0506-181 54
E-post: Maria Klahr

Susanne Österberg
Biståndshandläggare LSS
Telefon: 0506-181 50
E-post: Susanne Österberg

Länk

Avgifter och taxor

Riksföreningen Autism

Studiefrämjandet Länk till annan webbplats.

BUP,Barn- och ungdomspsykiatrin ,Skaraborgs sjukhus

Habilitering & Hälsa ,om funktionsnedsättning

Habilitering & Hälsa, patientorganisationer

Försäkringskassan ,om funktionsnedsättning

Om funktionsnedsättning 1177

Om Samhällsstöd till barn med funktionsnedsättning 1177

Dokument

Ansökan insatsen enligt LSS Pdf, 665.8 kB, öppnas i nytt fönster.