Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvalitetsredovisning

Inom vård- och omsorg pågår ett ständigt kvalitetsarbete för att du ska kunna få bästa möjliga service, vård och omsorg. Arbetet ger oss möjligheter att kontinuerligt rätta till fel och brister och ständigt förbättra verksamheten.

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete
Inom vård och omsorg arbetar vi efter Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet hjälper oss att göra rätt saker på rätt sätt, vid rätt tillfälle i verksamheterna. Det stödjer ordning och reda så att vårdskador, missförhållanden och andra avvikelser kan förebyggas.

Brukarundersökningar
För oss är det viktigt att få reda på vad du tycker om den service och de tjänster som vi utför. Varje år genomförs nationella brukarundersökningar genom Socialstyrelsen.

Hantering av synpunkter och klagomål
Om du inte är nöjd med den kommunala servicen, behöver vi ta reda på varför. Därför har vi tagit fram rutiner för hur vi ska hantera synpunkter och klagomål.

Egenkontroll
Vi genomför regelbundet kontroller av verksamhetens kvalitet. Det kan t e x innebära att mäter hur duktiga personalen är på att använda arbetskläder och handskar.

Analys av resultat
Två gånger per analyseras verksamhetens resultat av brukarundersökningar, egenkontroller, avvikelser samt Synpunkter och klagomål.

Patientsäkerhetsberättelse och Kvalitetsberättelse
En gång om året sammanställs äldreomsorgens resultat i en Patientsäkerhetsberättelse och en kvalitetsberättelse som redovisar hur verksamhetens mål har uppnåtts och hur vi har arbetat för att säkra kvaliteten. Patientsäkerhetsberättelse beskriver hur vi som vårdgivare har arbetat för att identifiera, analysera och minska riskerna i vården.

Kvalitetsregister
Vi arbetar med kvalitetsutveckling genom nationella kvalitetsregister. Med de resultat som registren ger kan vi arbeta med att identifiera områden där vi behöver bli bättre.

De kvalitetsregister som vi använder oss av är:

Äldreguiden
På Äldreguiden finns aktuell information om hemtjänstverksamheter, särskilda boenden och dagverksamheter på enhetsnivå.

På Äldregudien kan du själv göra jämförelser när det gäller hemtjänst och äldreboenden

Äldreguiden på Socialstyrelsenlänk till annan webbplats

   

Sidan senast uppdaterad: 2019-06-03

Relaterad information

Kontakt

Annika Jansson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon:0506-181 55
E-post: Annika Jansson

Ann-Sofie Eklund Karlsson
Äldreomsorgschef
Telefon: 0506-182 39
E-post: Ann-Sofie Eklund Karlsson

Ansvarig nämnd

KommunstyrelsenPatientsäkerhetsberättelse 2018PDF