Till startsidan för kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Kommunal hälso- och sjukvård

Töreboda kommun kan erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

Hur får man kommunal hälso- och sjukvård
Behovet kan påkallas av läkare eller annan personal inom primärvården eller länssjukvård via särskild rutin för vårdplanering, som är gemensam för hela Västra Götalandsregionen. Kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast gör då en bedömning om behov finns, och planerar insatserna tillsammans med dig och kanske någon anhörig. Vid inskrivning i den kommunala hälso- och sjukvården upprättas journal. All hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt.

Vad kostar det?
Avgifter för sjukvårdsinsats betalas enligt Kommunfullmäktiges fastställda taxa. Se Töreboda kommuns hemsida gällande taxor och avgifter.

Samarbetspartners
För att skapa en så god och säker vård som möjligt samarbetar vi med hemtjänst och biståndshandläggare, med distriktsläkare och övriga yrkesgrupper inom primärvård, mottagningar, specialistläkare på sjukhus och andra vårdgivare. Medicinskt ansvarig sjuksköterska är ansvarig för att den kommunala hälso- och länssjukvård bedrivs på ett säkert sätt och med god kvalitet.

Ansvarsfördelning kommun och landsting
Huvudregeln är att du, vid behov av hälso- och länssjukvård, i första hand kontaktar din primärvård. I vissa fall har kommunen ansvaret för hälso- och sjukvård. Det gäller personer som bor i särskilt boende, vistas på korttiden eller dagverksamhet, samt de som bedömts ha behov av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet

Hälso- och sjukvård i det egna hemmet kan vara ett alternativ till den sjukvård och rehabilitering som ges av primärvården eller sjukhuset. Hemsjukvården riktar sig till dig, oavsett ålder, som har ett varaktigt behov som är sammanhängande över tid. I verksamheten tjänstgör sjuksköterskor med olika funktioner, arbetsterapeuter och sjukgymnaster samt omvårdnadspersonal. Det är alltid primärvård eller länssjukvård som ansvarar för läkarinsatser.

Hemsjukvård

Hemsjukvården i Töreboda kommun är väl utbyggd och bedrivs dygnet runt under årets alla dagar.

För att vi ska kunna ge dig en god omvårdnad gör vi en noggrann vårdplanering innan du blir inskriven i kommunens hemsjukvård. Planeringen sker tillsammans med primärvård eller länssjukvård.

Vi vill att du och dina anhöriga ska vara delaktiga i den fortsatta vårdplaneringen. Målet är att du ska ha en god livskvalitet och kunna fortsätta leva ett självständigt liv.

När ditt behov av hemsjukvård upphör, skrivs du ut. Om du behöver söka sjukvård på nytt, kontaktar du primärvård eller länssjukvård.

Vad kan du få hjälp med?
I kommunens hemsjukvård är det sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som ansvarar för omvårdnaden. De kan delegera vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter till omvårdnadspersonal. Om behov av läkare uppstår, ansvarar alltid primärvård eller länssjukvård för detta. Behovet av hemsjukvård kan bestå av exempelvis:

 • Såromläggning
 • Injektioner
 • Hantering av läkemedel
 • Hjälpmedel för inkontinens
 • Palliativ vård

Vi utför även avancerad hemsjukvård. Det kan innebära att viss teknisk apparatur krävs i ditt hem. Denna vård sker alltid i nära samarbete med specialistvården inom länssjukvården.

Rehabilitering
Du som har behov av rehabilitering och som har hemsjukvård, bor på något av kommunens äldreboenden, gruppboenden, eller tillfälligt vistas på korttiden, dagverksamhet eller daglig verksamhet har rätt till rehabilitering via kommunen.

För dig som bor i ordinärt boende skall rehabilitering alltid i första hand sökas via primärvården.  

Kommunrehab
På Kommunrehab i Töreboda arbetar sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Vi har även en medarbetare som arbetar som syn- och hörselinstruktör samt rehabassistent. 

Detta kan arbetsterapeut och sjukgymnast göra tillsammans med dig:

 • Bedöma behov av rehabiliteringsinsatser samt ge behandling/träning
 • Bedöma behov av, prova ut och förskriva hjälpmedel
 • Bedöma behov av bostadsanpassning och hjälpa till med ansökan
 • Samverka med övrig personal inom äldreomsorgen och med vårdcentral och sjukhus
 • Handleda och instruera personal och/eller anhöriga vid behov

Syn/hörselinstruktör
Syn/hörselinstruktören i kommunen är en resurs för de syn- och hörselskadade.

Syn/hörselinstruktören kan hjälpa dig att:

 • Träna med optiska och tekniska hjälpmedel som du fått utprovat från Syncentralen.
 • Träna i hemmiljö, till självständighet.
 • Märka hushållsmaskiner, trappor, bandspelare med mera.
 • Göra enkel felsökning av hörapparat.
 • Rengöra och byta slang på hörapparat.

Syn/hörselinstruktören samarbetar med syncentralen, Synskadades Riksförbund, Hörcentralen och biblioteket.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan är en sjuksköterska med särskilt medicinskt ansvar som även har ett medicinskt ansvar för rehabilitering (MAR) Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har ett övergripande ansvar för att säkerhetsställa att kraven på hög patientsäkerhet och god kvalitet enligt gällande lagstiftning och författningar tillgodoses i vården/omvårdnaden och inom rehabiliteringen i kommunen och att verksamhetens kvalitet utvecklas.

MAS/MAR har ansvar för att utarbeta riktlinjer för hur vården/omvårdnaden och rehabiliteringen ska bedrivas, till exempel inom följande områden:

 • samverkan annan vårdgivare
 • dokumentation
 • delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter
 • läkemedelshantering
 • medicintekniska produkter
 • avvikelsehantering  Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har även ansvar för att anmälan görs om en patient i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Ansvaret innebär en skyldighet att ingripa i enskilda fall om det krävs för att garantera en god och säker vård. Ansvaret kan betecknas som ett tillsynsansvar och de lagstadgade uppgifterna är inte underställda någon annan i kommunen.

Vård i livets slutskede

När livet går mot sitt slut...

Vi vet hur det är att leva, vi vet hur vi fungerar när vi är friska. När vi blir sjuka och döden närmar sig, förändras vår tillvaro och allt blir annorlunda. Det finns många frågor som dyker upp. Vi vill skapa trygghet och ge kunskap om vad som händer med kroppen när livet går mot sitt slut.

Vård hemma hos dig
Vi kan stötta dig i din egen bostad dygnet runt om så behövs. Det stöd vi kan ge handlar om både sociala insatser och hälso- och sjukvårds åtgärder. Genom att samverka i team kan personalen täcka de flesta behov och problem som kan uppkomma. I teamet ingår sjuksköterska, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut, sjukgymnast och biståndshandläggare.

Vid behov kan vi ge stöd och avlastning till dina anhöriga. Det kan ske under kortare eller längre perioder och under dygnets alla timmar.

Tandvård

Nödvändig tandvård
Du som har ett stort omvårdnadsbehov kan ha rätt till nödvändig tandvård. Det innebär att du betalar samma besöksavgifter för din tandvård som för övrig vård — alltså enligt den öppna hälso- och sjukvårdens avgiftsregler. Och samma högkostnadsskydd gäller.

Munhälsobedömning
Du som har ett stort omvårdnadsbehov erbjuds en gratis munhälsobedömning i din egen bostad. Det är en enklare kontroll utförd av en tandhygienist — där tyngdpunkten ligger i att ge råd till dig, anhöriga eller vårdpersonal om din mun. Vid denna kontroll ska alltid ansvarig i vårdpersonalen finnas med.

En annan viktig del i den uppsökande verksamheten är utbildning riktad till vårdpersonal — individuellt eller i grupp.

Har du frågor angående nödvändig tandvård och munhälsobedömning kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Sidan senast uppdaterad: 2017-11-02

Relaterad information

Kontakt
Annika Jansson
Medicinskt ansvarig
sjuksköterska
Telefon: 0506-18155
E-post: Annika Jansson

Kommunrehab

Ulrika Berglund
Bitr.äldreomsorgschef/enhetschef
Telefon: 0506-181 31
E-post: Ulrika Berglund

Arbetsterapeut
Telefon: 0506-182 05,
0506-183 45, 0506-182 37

Sjukgymnast
Telefon: 0506-182 03,
0506-182 05, 0506-182 37

Syn/Hörselinstruktör
Telefon: 0506-182 03

Ansvarig nämnd
Kommunstyrelsen

Dokument
Riktlinjer för biståndsbedömning inom äldre- och handikappomsorgPDF

Information om nationell patientöversikt (NPÖ)PDF

Patientsäkerhetsberättelse 2016PDF

Patientsäkerhetsberättelse 2015PDF

Patientsäkerhetsberättelse 2014PDF

Länkar
Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Synskadades Riksförbundlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tolkverksamhet/Taltjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Patientnämndenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vårdcentral i kommunen

Närhälsanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns