Lotteritillstånd

Ansökan om tillstånd för lotteri görs hos Töreboda kommun.

Vem kan få tillstånd?
Tillstånd att anordna ett lotteri får endast lämnas till en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som:
1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet
2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål
3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak
4. för sin verksamhet behöver lotteriinkomster.

Tillstånd får lämnas också till en annan juridisk person än ideell förening eller ett registrerat trossamfund som har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål utom landet, om det finns särskilda skäl för det.

Tillstånd kan sökas för högst 5 år åt gången enligt 16 kap.10 § spellagen. Lotterier som inte behöver tillstånd regleras i 3 kap. 4-5 §§ spellagen.

Ytterligare upplysningar finns hos Spelinspektionen.

Avgifter:
Kontrollantarvode 3% av lotteriets omslutning lägst 150 kr och högst 900 kr.
Lotteritillstånd 3 år 300 kr.