Lotteritillstånd

Ansökan om tillstånd för lotteri görs hos Töreboda kommun, kommunkontoret.

Vem kan få tillstånd?
Tillstånd att anordna ett egentligt lotteri får lämnas till en svensk juridisk person som är ideell förening och som:
1. enligt sina stadgar har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål inom landet
2. bedriver verksamhet som huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål
3. inte vägrar någon inträde som medlem, om det inte finns särskilda skäl för detta med med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller syfte eller av någon annan orsak
4. för sin verksamhet behöver lotteriinkomster.

Tillstånd får lämnas också till en annan juridisk person än ideell förening eller en juridisk person som har till huvudsakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål utom landet, om det finns särskilda skäl för det.

Tillstånd kan sökas för enstaka lotteri enligt 15§ lotterilagen eller för en 3-års period enligt 17§ lotterilagen. Lotterier utan tillstånd kan anordnas i samband med tillställning, bingospel, eller sammankomst som föreningen deltar i enligt 19-20§§ lotterilagen.

Ytterligare upplysningar finns hos Lotteriinspektionen

Avgifter:
Kontrollantarvode 3% av lotteriets omslutning lägst 150 kr och högst 900 kr.
Lotteritillstånd 3 år 300 kr.