Vad är visselblåsning?

Visselblåsning uppstår när arbetstagare i ett arbetsrelaterat sammanhang larmar om olika typer av missförhållanden i sin arbetsgivares verksamhet. Det kan handla om företeelser som är olagliga, oetiska eller direkt olämpliga.

De företeelser som rapporteras (visselblåses) av arbetstagaren ska vara av allmänt intresse. Det innebär att det ska finns ett större intresse än det egna, det vill säga ett så kallat allmänintresse.

Definition av missförhållanden

Med missförhållande menas varje form av allvarlig omständighet som kan ha en negativ inverkan på kommunen och/eller verksamheten eller arbetsmiljön för kommunens anställda eller någon annan allvarlig arbetsrelaterad omständighet som det kan finnas ett allmänintresse av att den kommer fram.

Missförhållanden inkluderar, men är inte begränsat till, faktiska eller misstänkta:

  • överträdelser av lagar och föreskrifter (oavsett civilrättsliga eller straffrättsliga)
  • överträdelser av kommunens policyer, instruktioner och riktlinjer
  • mutor och korruption
  • allvarlig risk för enskilda personers liv eller hälsa (såsom exempelvis miljöbrottslighet eller omfattande brister i säkerheten på en arbetsplats)
  • allvarliga arbetsmiljöbrister (såsom systematisk mobbning, diskriminering eller trakasserier)
  • annat beteende som är oförenligt med kommunens kärnvärden.

Frågor som uteslutande påverkar förhållandet mellan en enskild och kommunen faller i allmänhet inte inom definitionen av missförhållanden. Kommunen uppmuntrar i stället till att sådana frågor tas upp av enskilda med sin närmaste chef eller HR-avdelningen, beroende på omständigheterna.

Trygghet för visselblåsare

Regelverket förbjuder arbetsgivare att på något sätt bestraffa den som larmat. Exempel på sådana repressalier kan vara: mobbing, hot, avskedande, uppsägning, omplacering, utebliven löneökning, ryktesspridning och andra försök i syfte att skada och/eller påverka visselblåsaren. Arbetsgivaren kan bli skadeståndsskyldig om sådana åtgärder genomförs som resultat av visselblåsningen.