Revisorer

Kommunrevision

Kommunens revisorer har till uppgift att granska den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden.

Granskningen ska pröva om verksamheten sköts

  • på ett ändamålsenligt sätt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna granskar och uppföljningar dokumenteras i revisionsrapporter. Dessa överlämnas till berörda nämnder och till kommunfullmäktige.

För att utföra granskningen har kommunfullmäktige utsett fem revisorer.

Förtroendevalda revisorer 2019 - 2022
Bo Kindbom (S), ordförande
Ronny Jönsson (M), vice ordförande
Uno Johansson (M)
Anders Benjaminsson (C)
Tora Blom (S)