Revisorer

Kommunrevision

Kommunens revisorer har till uppgift att granska den verksamhet som bedrivs inom kommunstyrelsens och nämndernas verksamhetsområden.

Granskningen ska pröva om verksamheten sköts

  • på ett ändamålsenligt sätt och ur ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Revisorerna granskar och uppföljningar dokumenteras i revisionsrapporter. Dessa överlämnas till berörda nämnder och till kommunfullmäktige.

För att utföra granskningen har kommunfullmäktige utsett fem revisorer.

Förtroendevalda revisorer 2023 - 2026
Bo Kindbom (S), ordförande
Uno Johansson (M), vice ordförande
Tora Blom (S)
Kurt Karlsson (M)
Gunnar Karlsson (SD)

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Bo Kindbom
Ordförande revisionen
E-post: Bo Kindbom

Kommunkansliet
Kristina Roslund Berg
Kanslichef
Telefon: 0506-180 12
E-post: Kristina Roslund Berg

Ansvarig nämnd

Kommunfullmäktige