Råd

Folkhälsorådet

I Töreboda kommun finns ett tvärsektoriellt sammansatt folkhälsoråd. Folkhälsorådet består av åtta förtroendevalda från kommunen, två förtroendevalda från hälso- och sjukvårdsnämnden samt sex tjänstemän inklusive folkhälsoplaneraren.

Folkhälsorådets roll är att  följa och analysera hälsoutvecklingen, lämna förslag till mål och inriktning för folkhälsoarbetet, prioritera samt initiera hälsofrämjande och sjukdoms/skadeförebyggande insatser, ansvara för budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse samt följa upp och utvärdera vidtagna insatser.

Kommunala Pensionärsrådet (KPR)

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.
Rådet är ett remissorgan till kommunstyrelsen och har ingen egen beslutanderätt.
Kommunala Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och dialogen med kommunstyrelsen sker via vård- och omsorgsutskottet.
Syftet är att:

  • förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
  • verka för att pensionärernas frågor beaktas i kommunens verksamhetsplanering
  • initiera nya pensionärsfrågor
  • vara remissorgan i frågor som berör pensionärerna
  • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Kommunala Tillgänglighetsrådet

Rådet är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för handikapporganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.
Rådet är ett remissorgan till kommunstyrelsen och har ingen egen beslutanderätt.
Kommunala Tillgänglighetsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen och dialogen med kommunstyrelsen sker via vård- och omsorgsutskottet.
Syftet är att:

  • verka för att angelägna frågor för personer med funktionsnedsättning beaktas i kommunens verksamhetsplanering
  • förstärka inflytandet i alla frågor som gäller funktionshinder
  • initiera nya frågor rörande personer med funktionsnedsättning
  • vara remissorgan i frågor som berör personer med funktionsnedsättning
  • vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning

Brottsförebyggande rådet

Som en del i folkhälsoarbetet har Törebodas kommun tillsammans med Mariestad och Gullspångs kommuner ett gemensamt brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsråd. Rådets politikergrupp består av två representanter från respektive folkhälsoråd i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner samt tre representanter från kommunernas gemensamma tekniska nämnd. Syftet med brottsförebyggande- och trafiksäkerhetsrådet är att ta initiativ till brottsföre-byggande åtgärder som ökar säkerheten och tryggheten för invånarna.