Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande ledningsorgan. I denna funktion ska kommunstyrelsen samordna och tillgodose helheten i den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämnderna och följa dess verksamheter så att måluppfyllelse sker såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.

Kommunstyrelsen ska bland annat lämna förslag i de ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige.

Bland ansvarsområdena för kommunstyrelsen i Töreboda kommun kan nämnas övergripande administration, kommunens ekonomiska förvaltning, arbetsgivarfrågor, sysselsättningsfrågor, turism, näringslivsfrågor och utvecklingsfrågor i övrigt.

Kommunstyrelsens utskott

Inom kommunstyrelsen finns fyra utskott, som i huvudsak ska bereda ärenden. Utskotten består av fem ledamöter och fem ersättare vardera utom personal-utskottet som består av tre ledamöter och tre ersättare. Utskotten är:

  • Utvecklingsutskottet
  • Utbildnings- och kulturutskottet
  • Vård- och omsorgsutskottet
  • Personalutskottet

Kommunstyrelsens sammansättning 2023-2026
Ordf. Linn Brandström (M), (kommunalråd)
1:e vice ordf.Gunilla Fransson (L)
2:e vice ordf. Karin Arvidsson (S)

Ledamöter                                
Linn Brandström (M)
Anne-Marie Lundin (M)
Marlene Näslin (M)
Jan-Erik Sandegren (M)
Gunilla Fransson (L)
Karin Arvidsson (S)
Johan Cord (S)
Ann-Charlott Karlsson (S)
Lars-Åke Bergman (S)
Mattias Faleke (V)
Marco Terenziani (SD)
Peter Sporrong (SD)
Gustav Svensson (SD)
Pernilla Johansson (C)
Karl-Johan Gustafsson (C)

Ersättare
Christofer Engman Johansson (M)
Mikaela Holm (M)
Gustav Lexell (M)
Sofia Hottöfjäll (M)
Sara Torstensson (S)
Leif Börjesson (S)
Berit Bergman (S)
Fawwas Abbas (S)
Pernilla Almgren (V)
Marcus Johnsson (L)
Marianne Asp Henrysson (C)
Stina Hjalmarsson Henningsson (C)
Nina Terenziani (SD)
Beatrice Orrenvade (SD)
Björn Sundman (SD)