Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens högsta verkställande ledningsorgan. I denna funktion ska kommunstyrelsen samordna och tillgodose helheten i den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen ska ha uppsikt över nämnderna och följa dess verksamheter så att måluppfyllelse sker såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt.

Kommunstyrelsen ska bland annat lämna förslag i de ärenden som ska behandlas av kommunfullmäktige.

Bland ansvarsområdena för kommunstyrelsen i Töreboda kommun kan nämnas övergripande administration, kommunens ekonomiska förvaltning, arbetsgivarf-rågor, sysselsättningsfrågor, turism, näringslivsfrågor och utvecklingsfrågor i övrigt.

Kommunstyrelsens utskott

Inom kommunstyrelsen finns fyra utskott, som i huvudsak ska bereda ärenden. Utskotten består av fem ledamöter och fem ersättare vardera utom personal-utskottet som består av tre ledamöter och tre ersättare. Utskotten är:

  • Utvecklingsutskottet
  • Utbildnings- och kulturutskottet
  • Vård- och omsorgsutskottet
  • Personalutskottet

Kommunstyrelsens sammansättning 2019-2022
Ordf. Bengt Sjöberg (M), (kommunalråd) tel. 0506-18028
1:e vice ordf. Pernilla Johansson (C), tel. 0506-18027
2:e vice ordf. Karin Arvidsson (S), (oppositionsråd) tel. 0506-18018

Ledamöter                                
Bengt Sjöberg (M)
Anne-Marie Lundin (M)
Erland Gustavsson (M)
Marlene Näslin (M)
Pernilla Johansson (C)
Marianne Asp Henrysson (C)
Karin Arvidsson (S)
Lars-Åke Bergman (S)
Anne-Charlotte Karlsson (S)
Johan Cord (S)
Katarina Wikström (S)
Marco Terenziani (SD)
Peter Sporrong (SD)
Gunilla Fransson (L)
Mattias Faleke (V)

Ersättare
Jörgen Karlsson (M)
Lars Adolfsson (M)
Gustav Lexell (M)
Jan-Erik Sandegren (M)
Allan Jakobsson (C)
Karl-Johan Gustafson (C)
Wivie Thornell Johansson (C)
Johan Jacobsson (S)
Berit Bergman (S)
Fawwas Abbas (S)
Leif Börjesson (S)
Anna-Lena Rask (S)
Anders Löfgren (SD)
Nina Terenziani (SD)
Therese Göransson (V)

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Bengt Sjöberg
Kommunalråd
Telefon: 0506-180 28
E-post: Bengt Sjöberg

Kommunkansliet
Ola Blomberg
Kanslichef
Telefon: 0506-180 55
E-post: Ola Blomberg