Förslag till detaljplan för östra Börstorp

Förslag till detaljplan för östra Börstorp, Töreboda centralort, Töreboda kommun. Utvecklingsutskottet beslutade 2023-01-23 att förslag till detaljplan för Östra Börstorp ska bli föremål för granskning.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling och utvidgning av sydöstra
Töreboda tätort med småhusbebyggelse och förskola samt bevarande av det
befintliga grönstråk som löper i nord-sydlig riktning i östra Töreboda.
Planförslaget möjliggör cirka 20 bostäder i blandad bebyggelse (villor, par-, rad- och kedjehus). I området tillåts byggnader uppföras i två våningar för att knyta
an till intilliggande bebyggelse och skapa en ändamålsenlig struktur. Den
planerade bebyggelsen ansluter till väg 3042 (Sötåsenvägen) via en utfart.

Tillkommande bebyggelse planeras med hänsyn till beräknade bullernivåer,
risker kopplade till farligt gods samt risker kopplade till skyfall.

Planförslaget innebär även att privatägd mark planläggs för allmän plats, gångväg
med kommunalt huvudmannaskap och innebär att kommunen har rätt att lösa in
denna mark.

Planområdet är utpekat för utveckling med bostäder i det pågående arbetet med
kommunens översiktsplan. Det består i huvudsak av oplanerad naturmark på del
av Kilen 15:18 och på hela Kilen 10:1. Övriga fastigheter som ingår är del av Kilen
14:3, 15:3 och 13:1 utmed Sötåsenvägen. I dagsläget är Kilen 14:3 och 15:18
kommunalägda fastigheter medan övriga fastigheter ägs privat. Kilen 10:1 och
15:3 är dock under övertagande av kommunen. Planområdet angränsar i norr till
befintliga fastigheter längs med Skogs- respektive Fältvägen, i öster till Kilen
10:2, i söder till jordbruks- respektive skogsmark och i väster till väg 3042
(Sötåsenvägen) innan villabebyggelse tar vid.

Planen finns tillgängligt på kommunhuset, Drottninggatan 4, Töreboda (måndag-torsdag 08.00-16.00 och fredag 08.00-15.30). Alla handlingar finns även att ta del av på www.toreboda.se/ostraborstorp. Länk till annan webbplats.

Vid svårigheter att ta del av planhandlingarna genom ovanstående källor, kontakta planenheten via växeln på telefonnummer 0506-180 00.

Eventuella synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och skickas till kommunen@toreboda.se alternativt via brev till:

Kommunstyrelsen
Drottninggatan 4
545 22 TÖREBODA

Synpunkter på planförslaget ska ha inkommit till kommunen senast den 14 februari 2023.


Dokument

Förslag till detaljplan för Östra Börstorp Pdf, 232.4 kB.

Sidan senast uppdaterad: