Underrättelse inför antagande

Förslag till detaljplan för Lerlyckan, Töreboda centralort

Efter att förslag till detaljplanen för Lerlyckan, Töreboda centralort, Töreboda kommun varit föremål för granskning planeras nu beslut om antagande av planen. Detaljplanen har behandlats för antagande i utvecklingsutskottet den 7 september 2022 och planeras vidare behandlas för antagande av kommunstyrelsen den 14 september 2022 och kommunfullmäktige den 26 september 2022.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utveckling och utvidgning av Töreboda tätort med framförallt bostäder men även mindre verksamheter. Planförslaget möjliggör upp till drygt 100 bostäder i blandad bebyggelse (villor, par-, rad-, kedjehus och flerbostadshus). Området planeras med en något större täthet än omgivande bebyggelse då planen avser medge bebyggelse i upp till fyra våningar men bebyggelsen närmst kanalen tillåts i högst en våning för att möjliggöra utsikt för bakomliggande bebyggelse. Den planerade bebyggelsen ansluter till väg 200 (Haddebodavägen) via två utfarter.

Tillkommande bebyggelse planeras med hänsyn till markens geotekniska förutsättningar, platsens naturvärden samt till riskerna för omgivningsbuller från väg 200 och översvämning till följd av kraftiga skyfall. Vidare syftar detaljplanen till att säkerställa att nytillkommande bebyggelse förhåller till väderkärnorna för riksintressena kulturmiljövård, friluftsliv (MB 3 kap. 6 §) och det rörliga friluftslivet (MB 4 kap. 2 §) så att dessa inte påverkas negativt.

Planförslaget innebär även att privatägd mark planläggs för allmän plats, gata med kommunalt huvudmannaskap och innebär att kommunen har rätt att lösa in denna mark.

Planområdet är utpekat för utveckling med bostäder och mindre verksamheter i kommunens översiktsplan som varit föremål för granskning under våren 2021. Det utgörs främst av del av fastighet Järneberg 6:1 och är beläget i den nordöstra delen av Töreboda cirka 60 meter från Göta kanal och omkring 1300 meter från resecentrum. Området är knappt nio hektar stort och består i huvudsak av jordbruksmark. Marken på Lerlyckan ägs av kommunen och området är sedan tidigare utpekat i kommunens Lis-plan (Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) från 2014. Planområdet avgränsas av jordbruksmark i norr, av länsväg 200 samt Järneberg 6:2 i öster, Töreboda Camping i söder och Kanaljorden i väster.

Planprocessen regleras i plan- och bygglagens 5:e kapitel. Planen handläggs med standardförfarande. Förfarandets olika steg redovisas nedan:

  • Samråd – dialog med länsstyrelsen, myndigheter, föreningar, allmänhet med flera. Syftet med samrådet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
  • Samrådsredogörelse – efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse. Handlingarna revideras om det bedöms vara relevant.
  • Granskning – dialog med länsstyrelsen, myndigheter, föreningar, allmänhet med flera. Syftet är att förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
  • Granskningsutlåtande – efter granskningen sammanställs inkomna synpunkter i ett utlåtande. Handlingarna revideras om det bedöms vara relevant. Om förslaget ändras väsentligt sker en ny granskning.
  • Antagande – planen antas av kommunfullmäktige.
  • Laga kraft – om detaljplanen inte överklagas eller överklagandena avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft.

Planen finns tillgänglig på kommunhuset, Drottninggatan 4, Töreboda (måndag-torsdag 08.00-16.00 och fredag 08.00-15.30). Alla handlingar finns även att ta del av på www.toreboda.se/jarneberg Länk till annan webbplats..

Vid svårigheter att ta del av planhandlingarna genom ovanstående källor, kontakta planenheten via växeln på telefonnummer 0506-180 00.
Sidan senast uppdaterad: