Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunfullmäktige 2020-11-30

Kommunfullmäktige i Töreboda kommun kallas härmed till sammanträde i Gjutaren, aulan måndagen den 30 november 2020 kl. 18:00 för behandling av nedanstående ärenden.

1.

Upprop

2.

Val av protokollsjusterare

3.

Godkännande av dagordning - anmälan om jäv

4.

Revidering av budget för Töreboda kommun år 2021 med plan 2022-2023
Föredragande: Ekonomichef Anders Bernhall

5.

Revidering av investeringsbudget för Töreboda kommun år 2021 med plan för åren 2022-2025
Föredragande: Ekonomichef Anders Bernhall

6.

Finansiella mål för kommunkoncernen

7.

Gemensam ekonomiavdelning för MTG-kommunerna

8.

Samverkansavtal för gemensam avtalsnämnd inom MTG

9.

Reglemente för gemensam avtalsnämnd inom MTG

10.

Kommunfullmäktiges mål och kommunstyrelsens verksamhetsmål år 2021

11.

Riktlinjer för handläggning av avgifter inom Äldreomsorgen för personer med funktionsnedsättning

12.

Ej verkställda beslut inom vård och omsorg kvartal 3 år 2020

13.

Gemensamt färdtjänstreglemente i Skaraborg

14.

Svar på skrivelse från Törebodabostäder AB angående Borgensavgifter år 2020

15.

Folkhälsoplan år 2021 för Töreboda kommun

16.

Reviderat reglemente för lönenämnden

17.

Kommungemensam brandskyddspolicy, Räddningstjänsten Östra Skaraborg

18.

Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS), delårsrapport 2020

19.

Samordningsförbundet Norra Skaraborg, delårsrapport 2020-08-31

20.

Handlingar att anmäla, motioner och medborgarförslag

21.

Eventuella interpellationer och frågor

22.

Eventuella valärenden

Karl-Johan Gustafson (C)

OrdförandeSidan senast uppdaterad: 2020-11-20