Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunfullmäktige 2020-09-28

Kommunfullmäktige i Töreboda kommun kallas härmed till sammanträde i Gjutaren, Aulan, måndagen den 28 september 2020 kl. 18:00 för behandling av nedanstående ärenden.

1.

Upprop

2.

Val av protokollsjusterare

3.

Godkännande av dagordning - anmälan om jäv

4.

Medborgarförslag om att kommunen kan ge dispens för avfallshämtning

5.

Medborgarförslag om att anlägga farthinder på Kanalvägen

6.

Medborgarförslag om farthinder på Idrottsvägen

7.

Motion om tillgänglighet till bibliotek

8.

Avgiftsuttag och avgiftssättning inom barn- och skolbarnomsorg

9.

Riktlinjer för mobiltelefoner

10.

Markförvärv del av Töreboda Björkäng 9:1

11.

Förfrågan om att köpa fastigheten Gullkragen 4 och närliggande mark där fastigheten Töreboda Björkäng 6:8 ingår

12.

Ny avfallstaxa för kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg

13.

Riktlinjer för hantering av inkomna synpunkter och klagomål

14.

Gallring av handlingar i den kronologiska pärmen

15.

Ej verkställda beslut inom vård och omsorg 2020

16.

Utbetalning av partistöd 2021(Granskningsintyg för 2019)

17.

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar år 2021

18.

Handlingar att anmäla, motioner och medborgarförslag

19.

Anmälas, Motion om munskydd och visir till kommuninvånare

20.

Anmälas, Medborgarförslag avseende trafiksituationen på Borrebodagatan

21.

Anmälas, Medborgarförslag om uppfräschning av Allén på Kyrkogatan

22.

Eventuella interpellationer och frågor

23.

Eventuella valärenden
- Val av representant, tillika ersättare, till samordningsförbundet Skaraborg

 

Karl-Johan Gustafson (C)
Ordförande

 

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-16