Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunarkiv

Kommunarkivet

Kommunarkivet är slutarkiv för kommunala handlingar som ska bevaras. Arkivets uppgift är bland annat att bevara viktig samhällsinformation för nutida och framtida forskning. I arkivlagen slås fast att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet och att arkiven skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser:

  • Allmänhetens rätt att ta del av offentliga handlingar
  • Behovet av information för rättskipning och förvaltning
  • Forskningens behov

Protokoll och gamla klasslistor

I arkivet finns handlingar från dagens verksamheter och gamla handlingar ända från de tidigaste kommunbildningarna på 1800-talet. Töreboda, Mariestad och Gullspång har en gemensam arkivdatabas. Här förvaras cirka 2 000 hyllmeter handlingar. Det mesta är offentligt. I arkiven ryms information om skola, fattigvård, socialvård, barnavård, sjukvård, kultur- och fritidsverksamhet, miljö, byggnation, gator, parker och vägar. Alla kommunala beslut finns bevarade och möjliggör medborgarnas insyn i den kommunala verksamheten. Vårt centralarkiv finns i kommunhuset, Drottninggatan 4 Töreboda. Kontakta arkivarien för vidare information.

Töreboda kommuns centralarkiv

Töreboda kommun liksom de andra 290 svenska kommunerna har ett centralarkiv. I arkivet kan man återfinna historisk dokumentation ända från Landskommunernas och Storkommunernas begynnelse (1863 - ). Arkivet förser verksamheterna med informationsunderlag, uppgifter till ekonomiska transaktioner och statistik samt information av allmänt intresse. Målet för verksamheten är att tillgodose medborgarnas rätt att ta del av allmänna handlingar, underlätta rättsskipning samt tillfredställa forskningens behov. Arkivet är bemannat udda veckor måndag - onsdag och jämna veckor torsdag - fredag. Telefonnumret är 0506-180 81 eller 0506-180 01 (Kontaktcenter).

Offentlighet och sekretess

Arkivhandlingarna är tillgängliga för alla i enlighet med offentlighetsprincipen med de undantag som finns uppräknade i sekretesslagen. En del material till exempel sådant som handlar om fattigvård, barnavård och nykterhetsvård är sekretesskyddat upp till 70 år.

Forskning och tillgänglighet till arkiven sker genom överenskommelse med kommunarkivarie. Se kontakt till höger.

Sidan senast uppdaterad: 2019-07-31

Relaterad information

Kontakt

Anne-Marie Bystedt
Arkivarie
Telefon: 0506-180 81
E-post: Anne-Marie Bystedt

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen