Kvalitetsarbete - KKiK

Hur tillgängliga upplever medborgarna i Töreboda att kommunen är? Vilket betyg får vi i dialogen med medborgarna, och hur upplever våra invånare servicen på olika områden. För att få svar på detta och andra frågor deltar Töreboda kommun tillsammans med 260 andra kommuner i landet i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Nu är resultaten här.

KKiK​

Organisationen SKR (Sveriges kommuner och regioner) gör årligen undersökningar av kommuners kvalitet. Resultaten från undersökningarna ger kommuninvånarna information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller. Kommunens Kvalitet i Korthet, förkortat KKiK använder cirka 40 nyckeltal för att mäta kommunens prestationer inom tre områden. Syftet med nyckeltalen är bland annat att kommuner ska använda dem som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen samt i dialogen med medborgarna. De tre områdena är: Barn och unga, Stöd och omsorg, Samhälle och miljö.

​Resultat

Länken till SKR ger dig resultatet för samtliga kommuner. I Kolada redovisas varje område för Töreboda kommun.

Vad säger färgerna?

I redovisningen av resultatet används färger. För 2019 har grön, gul och röd markering gjorts beroende på kommunens resultat. Grön markering innebär att Töreboda kommun är bättre än genomsnittet i Sverige gällande denna fråga, gul markering innebär att kommunen har ett resultat något under medel och röd markering att kommunens resultat är betydligt lägre än medel. Vissa mått i dokumenten saknar siffror, här har Töreboda kommun inte deltagit i undersökning som inneburit extra kostnad. Alternativt har inte måttet genomförts aktuellt år. Diagrammen (via länk till SKR) visar Töreboda kommuns utfall per år, samt medelvärde för 2019.

KKiK för Töreboda kommun

KKiK gör det möjligt för Töreboda kommun att jämföra sig med och lära av andra kommuner säger Per-Ola Hedberg, kommunchef i Töreboda. Med hjälp av KKiK kan vi se vilket betyg medborgarna ger till kommunen på en rad områden. På vissa områden håller vi mycket hög kvalitet, och på andra områden måste vi förbättra oss. Vi får t ex gott betyg vad gäller väntetider på såväl dagisplats som plats inom äldreboende. Däremot kan vi förbättra oss i fråga om tillgängligheten per telefon säger kommunchefen.

Frågorna i KKiK är hämtade från olika verksamhetsområden och ger en samlad bild av vad kommunen åstadkommer. 2019 deltog 260 kommuner i KKiK. Resultaten i KKiK syftar till att utgöra underlag för de förtroendevaldas dialog med medborgarna om kommunens kvalitet, men också för att användas i kommunens styrning.
- Resultatet av KKiK används som del i kommunens lednings- och styrsystem, säger Anna-Karin Kjellberg, informations- och turistchef i Töreboda kommun.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Michael Nordin
Kommunchef
Telefon: 0506-181 52
E-post: Michael Nordin

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

SKR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kolada Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.