Kommunal författningssamling

 

Den kommunala författningssamlingen innehåller kommunala beslut som, utöver kommunallag och andra lagar och författningar, styr och reglerar verksamheten i kommunen.

Här finns bland annat taxor och avgifter, lokala föreskrifter, policys, reglementen samt övriga dokument av principiell karaktär.

Verksamhetsövergripande föreskrifter

Riktlinjer mot diskriminiering och kränkande särbehandling Pdf, 660.7 kB.

Jämställdhets- och mångfaldsplan Pdf, 1 MB.

Jämlikhetspolicy Pdf, 618.5 kB.

Arbetsmiljöpolicy Pdf, 617.8 kB.

Pensionspolicy Pdf, 882.1 kB.

Kompetensförsörjningsplan år 2018-2022 Pdf, 1.6 MB.

Riktlinjer för sociala medier Pdf, 1.9 MB.

Riktlinjer om mutor och jäv Pdf, 2 MB.

Riktllinjer för rehabilitering Pdf, 360.2 kB.

Riktlinjer för mobiltelefoner Pdf, 181.4 kB.

Riktlinjer för barnkonventionen Pdf, 1.1 MB.

Informationssäkerhetspolicy Pdf, 204.9 kB.

Brandskyddspolicy för kommunal verksamhet inom medlemskommunerna i Räddningstjänsten Östra Skaraborg Pdf, 504.3 kB.

Stöd- och omsorg

Riktlinjer för handläggning av avgifter inom äldreomsorg och personer med funktionsnedsättning Pdf, 316.9 kB.

Riktlinjer för kvalitetsledningssystem för äldreomsorgen Pdf, 942.3 kB.

Riktlinjer för äldreomsorgens biståndshandläggning Pdf, 418.1 kB.

Riktlinjer för biståndshandläggning inom LSS Pdf, 357.4 kB.

Riktlinje social dokumentation för vård och omsorg Pdf, 280.1 kB.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd i Töreboda kommun Pdf, 225.8 kB.

Riktlinjer avvikelser SoL, LSS och HSL Pdf, 318.3 kB.

Barn- och utbildning

Mål- och resursplan för skolverksamheten Pdf, 688.1 kB.

Resursfördelningsmodell för förskola Pdf, 684.2 kB.

Resursfördelningsmodell för grundskola Pdf, 508.7 kB.

Plan för kommunalt aktivitetsansvar Pdf, 177.1 kB.

Riktlinjer för kvalitetskrav beträffande inomhusmiljö i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Pdf, 431.8 kB.

Administration

Riktlinjer för dokumenthantering i Töreboda kommun Pdf, 283.8 kB.

Riktlinjer för Töreboda kommuns styrdokument Pdf, 267.6 kB.

Riktlinjer för hantering av inkomna synpunkter och klagomål Pdf, 936.1 kB.

Riktlinjer för handläggning av politiska uppdrag med mera Pdf, 303.1 kB.

Riktlinje för Dataskyddsförordningen GDPR Pdf, 225.8 kB.

Arkivreglemente Pdf, 197.6 kB.

Anvisningar för tillämpning av arkivreglementet Pdf, 219.9 kB.

Dokumenthanteringsplan för utvecklinsenheten Pdf, 270.9 kB.

Dokumenthanteringsplan för kommunkansliet Pdf, 237.6 kB.

Dokumenthanteringsplan för ekonomiadministration, revision samt kris- och säkerhet Pdf, 230.3 kB.

Dokumenthanteringsplan för hälso- och sjukvård Pdf, 250.4 kB.

Dokumenthanteringsplan för äldreomsorg och LSS Pdf, 266.6 kB.

Dokumenthanteringsplan för individ- och familjeomsorg Pdf, 415.9 kB.

Dokumenthanteringsplan för utbildning och kultur Pdf, 456 kB.