Författningssamling - styrdokument

Här hittar du Töreboda kommuns styrande dokument. De anger vad kommunstyrelsen, nämnder och verksamheter ska göra, vem som ska göra det och hur det ska göras.

Kommunens verksamheter styrs av en mängd olika lagar. Lagarna beslutas av riksdagen och förordningarna utfärdas av regeringen. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag, plan- och bygglagen är några exempel på lagar som kommunerna har att rätta sig efter.

Kommunen utformar även egna styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas och styras. Kommunfullmäktiges budget och mål är viktiga styrdokumenten för Töreboda kommun. Utöver mål och budget reglerar inte kommunallagen vilka andra övergripande styrdokument en kommun ska ha eller hur de ska utformas.

Inom viss kommunal verksamhet är dock annan lagstiftning starkt styrande vilket medför att kommunen måste upprätta styrdokument. Exempel på sådana styrdokument är översiktsplan, jämställdhetsplan, detaljplaner och skolplan. Utöver de lagstadgade styrdokumenten finns det andra styrdokument som varje kommun själv väljer att ta fram inom olika områden för att förtydliga en viljeriktning eller ett förhållningssätt.

Det finns ytterligare andra dokument som utifrån lagstiftning styr en kommun, till exempel reglementen, riktlinjer, föreskrifter och taxor. Dessa dokument ingår i det som brukar kallas författningssamling som enligt Kommunallagen ska finnas tillgänglig för allmänheten på kommunens webbplats.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Ola Blomberg
Kanslichef
Telefon: 0506-180 55
E-post: Ola Blomberg

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen