Folkhälsa

En god folkhälsa innebär att människor mår bra där de lever, arbetar och bor samt att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Faktorer som stimulerar och skapar förutsättningar för trygghet och en god hälsa är att ha ett nätverk av familj och vänner, goda utbildningsmöjligheter, en meningsfull sysselsättning, en rik fritid, en känsla av delaktighet och inflytande över sin livssituation.

Folkhälsoarbetet ska bygga på befolkningens behov och livsvillkor. Befolkningens välfärd är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för en positiv utveckling i Töreboda kommun. Folkhälsa är en prioriterad del av utvecklingsarbetet.

Folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2022
Folkhälsoenkäten - hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsstil. Västra Götalandsregionen deltar med ett utökat urval och egna tillägg i syfte att få underlag till politiska beslut och planering av folkhälsoinsatser i länet.                 

Sidan senast uppdaterad: