Folkhälsa

En god folkhälsa innebär att människor mår bra där de lever, arbetar och bor samt att hälsan är jämlikt fördelad mellan olika grupper i samhället.

Faktorer som stimulerar och skapar förutsättningar för trygghet och en god hälsa är att ha ett nätverk av familj och vänner, goda utbildningsmöjligheter, en meningsfull sysselsättning, en rik fritid, en känsla av delaktighet och inflytande över sin livssituation.

Folkhälsoarbetet ska bygga på befolkningens behov och livsvillkor. Befolkningens välfärd är en betydelsefull resurs och ett grundläggande villkor för en positiv utveckling i Töreboda kommun. Folkhälsa är en prioriterad del av utvecklingsarbetet.

Folkhälsoenkäten - Hälsa på lika villkor 2022

Folkhälsoenkäten - hälsa på lika villkor är en nationell undersökning om hälsa, levnadsvanor och livsstil. Västra Götalandsregionen deltar med ett utökat urval och egna tillägg i syfte att få underlag till politiska beslut och planering av folkhälsoinsatser i länet.

Hälsocoach online – En ny kostnadsfri onlinetjänst

Hälsocoach online är för dig som vill komma igång och röra på dig, äta hälsosammare, sluta röka/snusa eller förändra dina alkoholvanor. Detta är en kostnadsfri tjänst och för alla som är 16 år eller äldre och bor i Västra Götaland. Om du har fått rekommendation från hälso- och sjukvårdspersonal att förändra dina levnadsvanor kan det underlätta att ha en hälsocoach som stödjer dig i förändringsarbetet. Du kan också boka tid helt på eget initiativ.

Riksförbundet HOBS

HOBS är en ideell organisation som arbetar med frågor som rör övervikt och obesitas (fetma) och arbetar med kunskapsspridning, samt erbjuder stöd för dig som lever med ett högre BMI eller är vårdnadshavare eller anhörig. HOBS stödverksamhet finansieras med medel från Folkhälsomyndigheten.

Sidan senast uppdaterad: