Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Styrdokument och riktlinjer

På denna sida hittar du Töreboda kommuns styrdokument och riktlinjer.

Letar du efter ett styrdokument som inte finns här? Arbete pågår med att bygga upp sidan Styrdokument.


Jämställdhet
Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundets styrelser har som medlemmar i CEMR (Council of European Municipalities and Regions) vid CEMR:s generalförsamling i Insbruck den 12 maj 2006 ställt sig bakom en deklaration för jämställdhet mellan kvinnor och män.

Töreboda kommun som har undertecknat CEMR deklaration om jämställdhet bör förklara följande principer som grundläggande för kommunens agerande:
1. Jämställdhet är en grundläggande rättighet.
2. För att jämställdhet ska garanteras måste flerfaldig diskriminering och andra missgynnanden bekämpas.
3. Ett representativt deltagande av kvinnor och män i beslutsprocessen är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle.
4. Att avskaffa stereotypa uppfattningar om kön är avgörande för att uppnå jämställdhet.
5. Jämställdhetsintegrering av alla kommunens verksamheter är nödvändiga för att främja jämställdhet.
6. Att handlingsplaner och program har tillräcklig finansiering är nödvändigt för att jämställdhetsarbetet ska nå framgång.

Töreboda kommun har utarbetat en jämställdhetsplan. Kommun har som övergripande mål för sitt jämställdhetsarbete: a) att öka möjligheterna för anställda att arbeta med uppgifter som motsvarar deras personliga förutsättningar och kvalifikationer utan hänsyn tagen till förutfattade meningar om lämpliga arbetsuppgifter utifrån kön, b) att undanröja könsrelaterade skillnader i lön och övriga arbetsvillkor mellan befattningshavare inom samma yrkesgrupper och mellan yrkesgrupper, c) att motverka uppdelningen i mans- och kvinnoyrken, även på högre chefsbefattningar och d) att skapa en arbetsorganisation som erkänner och underlättar arbetstagarnas dubbla roller som anställda och föräldrar.

Den utarbetade jämställdhetsplanen ligger till grund för det pågående arbetet i kommunen som bland annat består av analyser av anställdas löner och arbetsvillkor. Kommunens jämställdhetshandläggare deltar i det regionala nätverksarbetet.

Tjänstegarantier
Som ett mått på kommunens effektivitet och vad du kan förvänta dig av vår organisation har ett antal områden där tillgänglighet och service till medborgarna är av särskild vikt tagits fram.

Kanslienhet:
Kanslienheten arbetar med stöd till kommunens olika verksamheter och politisk administration.

Vi garanterar att:
Den som kontaktar kommunen ska i första hand komma fram till sökt person eller till någon annan inom samma funktion, för att få sitt ärende uträttat. I andra hand ska informationen ges om när den sökta personen anträffas. Inkommande brev, e-post och förfrågningar ska besvaras senast inom fem arbetsdagar. Fordras längre handläggningstid ska information om detta ges. Ärendelistor till kommun-fullmäktige ska publiceras på kommunens hemsida senast fem dagar innan planerat sammanträde. Protokoll från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska publiceras på kommunens hemsida och finnas tillgängliga på kommunhuset senast fem arbetsdagar efter att protokollet justerats. Kommunens växel är öppen alla arbetsdagar under kontorstid.

Barnomsorg:
Barnomsorgen erbjuder förskola för barn mellan ett och fem år. Fritidshemmen vänder sig till barn som är sex till tolv år. Målsättningen är att alla föräldrar som förvärvsarbetar eller studerar eller på grund av andra skäl ansöker om plats i barnomsorgen sak få detta.

Vi garanterar att:
Vi ger en saklig information om våra olika barnomsorgsformer så att ni därigenom har valmöjlighet. Vi kontaktar er inom fem arbetsdagar efter det att ansökan mottagits. Vi erbjuder er barnomsorgsplats inom tre månader efter det att ansökan mottagits. Om platsen inte är den mest önskade har ni förtur för omplacering till den barnomsorgsplats ni föredrar. Ni och ert/era barn får en kontaktperson på den enhet ert/era barn vistas. Utvecklingssamtal tillsammans med en kontaktperson erbjuds en gång per år.

Sidan senast uppdaterad: 2017-09-25

Relaterad information

Kontakt

Lars Millberg
Personalchef
Telefon: 0506-180 27
E-post: Lars Millberg

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns