Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Kungörelse detaljplan Kv Grisen m.m.

Detaljplan för kvarteret Grisen med mera Töreboda tätort Töreboda. Antagandehandling januari 2018.

Härmed meddelas att Kommunfullmäktige 2018 03 26 har beslutat att anta ovanstående detaljplan. Handlingarna finns på kommunens hemsida.

Den som vill överklaga beslutet skall ställa överklagandet till Mark- och Miljödomstolen. Överklagandet skall vara skriftligt och skickas inom tre veckor från denna dag som detta tillkännagivits till:

Töreboda kommun Kommunstyrelsen Box 83

545 22 Töreboda

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vad överklagandet avser, hur ni vill att beslutet ska ändras och vilka skäl som ni åberopar för ändringen. Bifoga det underlag och de uppgifter som ni anser stödjer överklagandet.

Om överklagandet inkommit inom tid för överklagande sänder Töreboda kommun det

vidare till Mark- och Miljödomstolen. Töreboda 2018 04 16 KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Kungörelse och Antagandehandlingar februari 2018, Planbeskrivning, Plankarta och

Granskningsutlåtande, sänds till:

Länsstyrelsen Västra Götaland, vastragotaland@lansstyrelsen.se Lantmäterimyndigheten Mariestad, plan@lm.se

MTG Miljö- och Byggnadsförvaltningen, mbn@mariestad.se MTG Tekniska kontoret, tk@mariestad.se

AÖS aosinfo@skovde.se

Fastighetsägare enligt Fastighetsförteckning

Sidan senast uppdaterad: 2018-04-16

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns