Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Antagande av detaljplan Konstruktören och Verkmästaren

Kungörelse

ANTAGANDE AV DETALJPLAN

Del av kvarteren Konstruktören och Verkmästaren Töreboda tätort Töreboda kommun Antagandehandling november 2017

Härmed meddelas att Kommunfullmäktige 2018 01 29 har beslutat att anta ovanstående detaljplan. Handlingarna finns på kommunens hemsida www.toreboda.se/stadsplanering/detaljplaner

Den som vill överklaga beslutet skall ställa överklagandet till Mark- och Miljödomstolen. Överklagandet skall vara skriftligt och skickas inom tre veckor från denna dag som detta tillkännagivits till:

Töreboda kommun
Kommunstyrelsen
Box 83

545 22 Töreboda

Överklagandet ska vara skriftligt. I skrivelsen skall anges vilket beslut som överklagas, vad överklagandet avser, hur ni vill att beslutet ska ändras och vilka skäl som ni åberopar för ändringen. Bifoga det underlag och de uppgifter som ni anser stödjer överklagandet. Om överklagandet inkommit inom tid för överklagande sänder Töreboda kommun det vidare till Mark- och Miljödomstolen.

Töreboda 2018 02 05

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Kungörelse och Antagandehandlingar november 2017, Planbeskrivning, Plankarta och Granskningsutlåtande, sänds till:

Länsstyrelsen Västra Götaland, vastragotaland@lansstyrelsen.se Lantmäterimyndigheten Mariestad, plan@lm.se
MTG Miljö- och Byggnadsförvaltningen, mbn@mariestad.se
MTG Tekniska kontoret, tk@mariestad.se
AÖS aosinfo@skovde.se
Fastighetsägare enligt Fastighetsförteckning

Sidan senast uppdaterad: 2018-02-09

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Gullspång kommuns