Utsläpp av metaller till avloppsreningsverket i Töreboda

Det förekommer förhöjda utsläpp av metaller till det kommunala reningsverket i Töreboda. Sedan i juni i år har det synts en kraftig ökning av framförallt koppar, bly och zink.

Källan till metallutsläppen är idag inte känd. Kommunens VA-avdelning har därför skickat ut information till verksamheter i Töreboda för att uppmärksamma att det inte är tillåtet att släppa ut metaller eller andra förorenande ämnen till det kommunala avloppsnätet.

Metaller i avloppsvattnet avskiljs till stor del i reningsverket och hamnar då i avloppsslammet, som är en restprodukt vid avloppsvattenrening. När slammet förorenas av till exempel metaller blir det svårare att nyttiggöra mull och näringsämnen i slammet. Metaller som inte avskiljs i reningsverket släpps ut i Friaån.

Kommunens reningsverk har till uppgift är att rena sådant avloppsvatten som kommer från hushåll och personalutrymmen på arbetsplatser, dvs. avloppsvatten från toaletter, dusch, disk och tvätt. Utsläpp från verksamheter kan tillåtas så länge de inte orsakar skador eller störningar i ledningsnätet eller i reningsverket. Sådana utsläpp får inte heller medföra förorening av avloppsslammet eller den sjö eller vattendrag som det renade avloppsvattnet släpps ut i.

Amanda Haglind
VA-chef

Kontaktperson:
Johanna Klingborn
Telefon: 0501-75 60 12
E-post: Johanna Klingborn

Sidan senast uppdaterad: