Agenda 2030

Beskrivning av Agenda 2030 med symboler

Världen står inför stora utmaningar för att skapa ett hållbart samhälle, både för nuvarande och kommande generationer. Kommunens strategi för Agenda 2030 pekar ut insatsområden med prioriteringar som ska stärka och stödja de kommunala verksamheternas hållbarhetsarbete.

Töreboda kommun arbetar med att upprätta en strategi för kommunens arbete med att nå målen i Agenda 2030. Verksamheten har upprättat ett förslag till strategi som presenterades på utvecklingsutskottet sammanträde 3 februari 2022. Utskottet beslutade att sända ut förslaget på samråd till berörda aktörer internt och externt. Målsättningen är att stretegin ska fastställas av kommunfullmäktige den 25 april 2022. Under relaterad information finns aktuellt dokument. Du som invånare, intresseorganisation eller företagare har möjlighet att lämna eventuella synpunkter på förslaget till Töreboda kommun senast 18 mars 2022 via e-post. kommunen@toreboda.se

Strategi för Agenda 2030 Töreboda

Syftet med strategin för Agenda 2030 är att tydliggöra politiska prioriteringar och mål. Samla kommunens arbete med miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i en gemensam strategi. Kunna mäta och följa upp arbetet. Skapa delaktighet och stolthet hos medarbetare, politiker och invånare.

Töreboda kommun har i strategin valt insatsområden och mål inom de områden där kommunen har störst utmaningar i ett nationellt perspektiv. Följande tre insatsområden har identifierats och prioriterats:

  • Livsstil, hälsa och utbildning.
  • Ekologisk hållbarhet och hushållning med resurser.
  • Välfärd och egenförsörjning

De tre insatsområdena har konkretiserade mål som tydliggör prioriteringar. Till målen ska verksamheterna koppla aktiviteter. Detta ska ske i de verksamhetsplaner som upprättas årligen. Barn- och ungdomsperspektivet ska vara centralt i arbetet med att uppnå målen i strategin och i arbetet för hållbar utveckling. Strategin för Agenda 2030 har, utöver de globala målen, beaktat den nationella handlingsplanen för Agenda 2030, Västra Götalands miljömål, Töreboda kommuns vision och värdegrund samt kommunfullmäktiges mål.

Det övergripande syftet för att arbeta med hållbarhet i kommunen är att skapa förutsättningar för att alla invånare ska kunna leva ett gott liv nu och i framtiden. Det får dock inte ske på bekostnad av någon annans livskvalitet någon annanstans.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Ola Blomberg
Kanslichef
Telefon: 0506-180 55
E-post: ola.blomberg@toreboda.se

Joakim Stier
Utvecklingsstrateg
Telefon: 0506-182 89
E-post: joakim.stier@toreboda.se

Hanna Jansson
Miljöstrateg
Telefon: 0501-75 51 41
E-post: hanna.jansson@mariestad.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Strategi för Agenda 2030 Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Regeringen, Agenda 2030 Länk till annan webbplats.