Registrering av medelstor förbränningsanläggning

Med medelstor förbränningsanläggning menas de förbränningsanläggningar där anläggningseffekten är 1 MW eller högre, men högst 50 MW. Mer information om medelstora förbränningsanläggningar, anläggningseffekt och registreringsplikt hittar du hos Naturvårdsverket.

Förordning med särskilda bestämmelser

Sedan den 1 juni 2019 gäller förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar (FMF). Grunden till den förordningen är ett direktiv från EU om begräsning av utsläpp till luft av vissa föroreningar. I förordningen framgår det att medelstora förbränningsanläggningar måste vara registrerade hos tillsynsmyndigheten.

Registreringsplikt för nya och befintliga anläggningar

Nya anläggningar och anläggningar som tagits i drift den 20 december 2018 eller senare omfattas av registreringsskyldigheten i förordningen omedelbart. En ny anläggning får inte tas i drift utan att vara registrerad.

För anläggningar som togs i drift innan den 20 december 2018 gäller registreringsplikten enligt följande:

  • Från och med den 1 januari 2024 för anläggningar med en anläggningseffekt högre än 5 MW.
  • Från och med den 1 januari 2029 för anläggningar med en anläggningseffekt som är högst 5 MW.

Mätningar ska utföras

Mätning av halterna i rökgasen av svaveldioxid, kväveoxider och stoft som har begränsningsvärden enligt förordningen samt kolmonoxid ska göras minst en gång

  1. Varje år, om anläggningen har en installerad tillförd effekt som är högre än 20 megawatt, och
  2. Vart tredje år, om anläggningen har en installerad tillförd effekt som är högst 20 megawatt.

Observera att den första mätningen ska utföras inom fyra månader från den dag då anläggningen

  1. Registrerades, eller
  2. Togs i drift, om den dagen inföll efter dagen för registrering.

Skyldighet att informera tillsynsmyndigheten

Om begränsningsvärdena inte följs, ska verksamhetsutövaren snarast möjligt informera tillsynsmyndigheten om det. Verksamhetsutövaren ska samtidigt redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att begränsningsvärdet ska kunna följas.

Verksamhetsutövaren ska även dokumentera och hantera mätresultat från kontroller av utsläpp på ett sådant sätt att tillsynsmyndigheten kan kontrollera att begränsningsvärdena följs. I förordningens 56§ står beskrivet vilken typ av uppgifter som ska bevaras. Handlingarna och uppgifterna ska sparas i minst sex år.

Mätresultat sänds till tillsynsmyndigheten på mbn@mariestad.se.

Tillstånd- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken

För nya medelstora förbränningsanläggningar gäller att de, utöver registrering enligt förordning om medelstora förbränningsanläggningar (2018:471), även kan omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt miljöbalken.

Tillståndsplikt gäller för anläggningar med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 MW men mindre än 50 MW.

Anmälningsplikt gäller för anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av

  • Mer än 500 KW men högst 20 MW, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas, eller
  • Mer än 10 MW men högst 20 MW, om inget annat bränsle används än fossil eldningsolja eller biogen eller fossil bränslegas.

Registrerade medelstora förbränningsanläggningar

Varje tillsynsmyndighet ska offentliggöra uppgifter om registrerade medelstora förbränningsanläggningar på en webbplats som allmänheten har tillgång till.

Här finns uppgifter om registrerade anläggningar i Mariestad, Töreboda och Gullspång kommun.Pdf, 94.8 kB. Pdf, 94.8 kB.

E-tjänst för registrering

Lämna information om medelstor förbränningsanläggning via vår självserviceportalLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Är Länsstyrelsen din tillsynsmyndighet?

Om länsstyrelsen är din tillsynsmyndighet så registrerar du din anläggning i deras e-tjänst.

Länsstyrelsens e-tjänst för registrering av medelstor förbränningsanläggning Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information