Tillsynsbesök

Bondgård

Miljö- och byggnadsnämnden har ansvaret att följa upp att lagstiftning kring lantbrukets miljöpåverkan efterlevs. Det görs bl a genom planerade tillsynsbesök.

Tillsynsbesök

Syftet med tillsynsbesök är att kontrollera att lantbrukaren följer gällande lagstiftning. Besöken kan antingen vara förbokade eller spontana. Merparten av besöken bokas i förväg så lantbrukaren kan sätta av tid och samla ihop sina papper. Ett spontant besök kan exempelvis ske vid klagomål.

Vid besöket brukar vi börja med att sätta oss ner tillsammans. Lantbrukaren får berätta om sina rutiner, visa dokumentation och det diskuteras kring hur verksamheten bedrivs. Miljö- och byggnadsnämnden informerar och diskuterar också om gällande regler vid besöket. På så sätt bidrar vi till att förebygga olyckor som kan orsaka skador på människors hälsa eller på miljön. Det görs alltid en rundvandring i verksamheten och ibland åker vi gemensamt ut för att titta på exempelvis satelitbrunnar och andra lokaler som inte finns på gården. Vid slutet av besöket sammanfattas resultatet muntligt, och därefter skrivs ett protokoll eller ett föreläggande.

Denna tillsyn är också en del av det arbete som pågår i hela landet för att nå de miljömål som vår riksdag har beslutat om. Miljömålen ska bland annat leda till att nästa generation ska få en giftfri miljö och ett rikt odlingslandskap utan övergödning.

Det som kontrolleras vid tillsynsbesöken är bland annat:

  • gödselhantering
  • spridningsarealer
  • hantering och lagring av kemikalier (inklusive bekämpningsmedel och bränslen)
  • avfallshantering
  • egenkontroll – Det finns mer information om hur egenkontrollen kan bedrivas på Jordbruksverkets hemsida, se länk.

Om vi upptäcker brister

Vid brister kan tillsynsmyndigheten förelägga lantbrukaren att rätta till bristerna. Ett föreläggande kan vid behov förenas med vite. Vissa överträdelser av miljöbalkens bestämmelser är belagda med miljösanktionsavgift och allvarligare överträdelser kan leda till förbud och åtalsanmälan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Dokument

Jordbruksverkets sida om egenkontroll Länk till annan webbplats.