Afrikansk svinpest

Det pågår ett intensivt arbete med att bekämpa afrikansk svinpest inom den zon där smittan finns. I dagsläget finns ingen oro att smittan ska sprida sig till omkringliggande län, men för att detta inte ska ändras behöver vi alla hjälpas åt för att förhindra att afrikansk svinpest sprider sig.

Det här kan du som invånare göra:

  • Släng dina matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
  • Kompostera ditt matavfall i en sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.
  • Om du hittar sjuka eller döda vildsvin ska du rapportera det till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) via deras rapporteringsfunktion.

Varför är det viktigt att bekämpa afrikansk svinpest?

Afrikansk svinpest är en plågsam och dödlig sjukdom för vildsvin och tamgrisar. Sjukdomen kan inte smitta människor och andra djur, men bekämpningen av den påverkar hur och var vi får röra oss. Ett sjukdomsutbrott är kostsamt då bekämpningsarbetet kräver stora personella- och materiella resurser.

Om sjukdomen sprider sig till fler områden och till tamgrisbesättningar får det stor påverkan på vår livsmedelsproduktion och livsmedelsförsörjning och skulle på sikt kunna påverka andra länders vilja att importera svenskt griskött.

Det kan ta flera år att utrota afrikansk svinpest i Sverige, men de första månaderna är de mest kritiska för att hejda smittspridningen. Om vi hjälps åt att arbetar förebyggande ser förutsättningarna för att lyckas ljusa ut.

Det är fortsatt säkert att äta kött från vildsvin och gris

Svenskt vildsvins- och griskött är fortfarande säkert att äta. Du behöver inte tömma frysen på ditt vildsvins- eller griskött, slänga det du köpt i affären eller välja bort köttslagen när du äter på restaurang.

Mer information

Hos Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, hittar du aktuell information om afrikansk svinpest och det pågående utbrottet. Länkar finns under Relaterad information.