Tillstånd och regler

Här finns information för dig som ska starta eller redan driver en verksamhet. Här hittar du information om när du måste söka tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen och/eller andra myndigheter. Anmäl/sök gärna tillstånd i god tid innan du startar. Du kan behöva anmäla/ansöka för flera saker för just din verksamhet.

Är du osäker på vilka tillstånd du behöver? På sidan Verksamt.se finns mer branschspecifik information. Länk till hemsidan: Verksamt.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ärenden

Kontakt

Mer information

Alkoholservering
Folkölsförsäljning i detaljhandeln


Det krävs tillstånd för att servera alkohol.
Den som vill sälja Folköl i detaljhandeln måste
göra en anmälan.


Tillståndsenheten i Samverkan TIS

Alkoholhandläggare

Telefon: 0510-77 00 00 (växeln Lidköpings kommun)
E-post: Tillståndsenheten

Serveringstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Avfall & Återvinning Skaraborg


Avfall och återvinning


Avfall & Återvinning Skaraborg Kundtjänst
Telefon: 0500-49 81 85
E-post: Kundtjänst

Avfall och återvinning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avfall & Återvinning Skaraborg - Töreboda Länk till annan webbplats.


Bekämpningsmedel i verksamhet

 

Tillstånd eller anmälan krävs om din verksamhet ska sprida bekämpningsmedel.


Verksamhet miljö och bygg
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Kemikaliehantering


Brandfarliga och explosiva varor

 

Hantering av brandfarliga och explosiva varor kräver tillstånd från Brandförsvaret.

Räddningstjänsten Skaraborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandfarliga och explosiva varor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Bygglov, anmälan

 

Bygglov eller anmälan krävs när du ska bygga nytt, bygga ut eller om du ska göra renoveringar.


Handläggare på byggavdelningen
Telefon: 0501-75 60 10
E-post: Miljö- och bygg infobrevlåda

Bygglov


Cisterner (lagring av olja)

 

Om du ska lagra eldnings- diesel- och spillolja
samt för brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde, krävs anmälan av dessa cisterner.


Verksamhet miljö och bygg
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Cisterner Öppnas i nytt fönster.


Djurhållning

 

Ansökan om tillstånd behöver göras för viss djurhållning.


Verksamhet miljö och bygg
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Djurhållning


Evenemang

 

Om du ska anordna evenemang på allmän plats behöver du olika tillstånd beroende på evenemangets karaktär. Tillstånd från polisen krävs för att till exempel ställa upp en byggställning, ha en uteservering eller anordna en loppis.

Särskilda regler gäller för servering av alkohol och livsmedel. Läs mer under respektive rubrik i tabellen.

Tekniska förvaltningen
Telefon: 0501-75 61 22
E-post: Tekniska förvaltningens infobrevlådaAnvända allmän plats

Sök tillstånd hos polisen


Enskilt avlopp

 

Om din verksamhet ligger utanför det kommunala avloppsnätet och du vill anlägga ett toalett-avlopp/ ansluta toalett till en befintlig anläggning krävs tillstånd innan anläggningen byggs. Anmäl även ändringar av en befintlig anläggning innan ändringen görs.


Verksamhet miljö och bygg
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Enskilt avlopp


Farligt avfall, transport

 

I vissa fall krävs tillstånd för transport av farligt avfall och farligt gods.


Länsstyrelsen
Telefon: 010-224 40 00 
E-post: Länsstyrelsen

Transport av farligt avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Gatuförsäljning, torghandel

 

Det krävs tillstånd för att bedriva handel på Mariestads gator och torg.


Tekniska förvaltningen
Telefon: 0501-75 61 22
E-post: Tekniska förvaltningens infobrevlåda

Använda allmän plats

Torghandel


Gräva på kommunal mark

 

För att utföra gräv- och schaktarbeten på kommunens mark (till exempel gator, gång- och cykelvägar, grönytor) krävs ett grävtillstånd.


Tekniska förvaltningen
Telefon: 0501-75 51 43
E-post: Tekniska förvaltningens infobrevlåda

Gräva på kommunal mark


Kemikaliehantering

 

Om du hanterar och/eller säljer kemikalier i din verksamhet sköter kommunen tillsyn och kontroller. Kemiska produkter måste hanteras på rätt sätt och förpackningar i handeln ska vara rätt märkta och korrekt tillslutna. 


Verksamhet miljö och bygg
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Kemikaliehantering


Köldmedier

 

Verksamheter med kyl- och frysanläggningar ska anmälas innan nyinstallation. Varje år ska du som har minst 10 kg köldmedium installerad, kontrollera och skicka rapport till kommunen. 


Verksamhet miljö och bygg
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Anmälan och rapportering av köldmedier


Livsmedelsverksamhet

 

För att starta en livsmedelverksamhet krävs att du gör en anmälan om registrering innan verksamheten startar. I vissa fall krävs ett godkännande innan du får starta. Anmäl även om du ändrar, övertar eller överlåter en verksamhet.


Se även Utsläpp av avloppsvatten för riktlinjer om bland annat fettavskiljare.


Verksamhet miljö och bygg
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Anmälan om livsmedelsverksamhet


Lokaler, ändra användning

 

Det krävs bygglov för att ändra användning av en byggnad, till exempel från bostad till kontor.


Handläggare på byggavdelningen
Telefon: 0501-75 60 10
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Bygglov


Miljöfarlig verksamhet

 

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du
göra en anmälan eller söka ett tillstånd.


Verksamhet miljö och bygg
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Miljöfarlig verksamhet


Offentliga lokaler

 

Med offentlig lokal menas till exempel lokal för hygienisk behandling, bassängbad eller undervisningslokal. Anmälan av lokal ska göras till kommunen innan en verksamhet påbörjas.


Verksamhet miljö och bygg
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Lokal för hygienisk behandling, bassängbad eller undervisningslokal


Parkering, nyttokort

 

Använder du bilen i yrkesmässig verksamhet och behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser kan du ansöka om nyttokort.


Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontorets infobrevlåda

Parkering


Rivning

 

Rivningslov eller anmälan krävs vid rivning av de flesta typer av byggnader.


Handläggare på byggavdelningen
Telefon: 0501-75 60 10
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Rivningslov


Skyltar (trottoarpratare och fasadskyltar)

 

För att ha skylt på allmän plats måste du ha tillstånd från polisen. Allmän plats är till exempel gator, trottoarer och torg.  

Bygglov krävs för fasta anordningar, så som fasadskyltar.


Tekniska förvaltningen
Telefon: 0501-75 61 22
E-post: Tekniska förvaltningens infobrevlåda

Handläggare på byggavdelningen
Telefon: 0501-75 60 10
E-post: Miljö- och bygg

Använda allmän plats Pdf, 428.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sök tillstånd hos polisen Pdf, 428.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bygglov Pdf, 428.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Råd och regler för trottoarpratare Pdf, 428.9 kB, öppnas i nytt fönster.


Tobaksförsäljning

 

Ny lag gäller från 1 juli 2019.
Anmälan till kommunen krävs för att sälja tobaksprodukter.


Malin Lindholm, alkoholhandläggare
Tel: 0510-77 03 93

E-post: tillstandsenheten@lidkoping.se

Tobaksförsäljning


Uteservering

 

Du behöver söka tillstånd för att ha en uteservering.


Tekniska förvaltningen
Telefon: 0501-75 61 22
E-post: Tekniska förvaltningens infobrevlåda


 Råd och regler för uteserveringar Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.


 

VA-anslutning

 

Anmälan om VA-anslutning krävs vid byggnation.


Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontoret

Ansökan om VA-anslutning och nybyggnadskarta