Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Köldmedia

Två av våra största miljöhot är uttunning av ozonskiktet och ökning av klimatgaser i atmosfären. Köldmedier bidrar både till ozonskiktets uttunning och växthuseffekten. För att klara dessa miljöhot har Sverige infört bestämmelser för att minska användningen av köldmedier. I bestämmelserna ingår en successiv utfasning av de värsta ämnena samt kontroll och rapportering för anläggningar där större mängder hanteras.

Du som har en anläggning är skyldig att följa föreskrifterna i EU:s f-gasförordning 517/2014 och förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Se Relaterad information.

Anmälan

I god tid före nyinstallation av ett aggregat innehållande köldmedium, motsvarande minst 14 ton koldioxidekvivalenter, ska du anmäla detta till kommunen.

Rapportering

Varje år ska du som har minst 14 ton koldioxidekvivalenter köldmedium installerad, rapportera in resultatet av kontrollen till kommunen. Rapporten ska lämnas in senast den 31 mars året efter det att kontrollen utförts. I dessa 14 ton koldioxidekvivalenter köldmedium ska aggregat med minst 5 ton koldioxidekvivalenter köldmedium räknas in.

För både anmälan och rapportering har kylfirmorna de blanketter som behövs.
Om du missar någon anmälan, kontroll eller rapportering riskerar du att få betala miljösanktionsavgift.

Kontroll av certifikat

Alla kontrollanter ska inneha ett giltigt certifikatsnummer. Kontrollfirman som kontrollanten har anställning hos ska inneha ett företagscertifikat. Det är du, som verksamhetsutövare, som ansvarar för att kontrollera att kontrollanten som utför kontroll av dina aggregat har giltigt certifikatsnummer samt företagscertifikat. Kontroll av certifikat kan du enkelt göra på INCERT Onlines hemsida. Se Relaterad information.

Förbud mot vissa köldmedier

Efter den 31 december 2014 är det förbjudet, med vissa undantag att använda HCFC-köldmedier i befintliga anläggningar. Undantag görs för enhetsaggregat som innehåller mindre än 3 kg köldmedia om dessa var i bruk den 1 juni 2003 och sedan dess har fortsatt vara i bruk.

Regeringen har beslutat att det är förbjudet att använda CFC i befintliga kyl- och värmepumpanläggningar. Befintliga stationära anläggningar (enhetsaggregat) med 900 g CFC eller mindre är undantagna från förbudet tills de tjänat ut.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-12

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05,
75 60 20, 75 60 30
E-post: Miljö och bygg

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EU:s nya f-gas förordning 517/2014länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Naturvårdsverkets vägledning om flourerade växthusgaserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

INCERT Onlinelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna

Mariestad kommuns
Gullspång kommuns