Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Tillstånd och regler

Här finns information för dig som ska starta eller redan driver en verksamhet. Här hittar du information om när du måste söka tillstånd eller anmäla verksamheten till kommunen och/eller andra myndigheter. Anmäl/sök gärna tillstånd i god tid innan du startar. Du kan behöva anmäla/ansöka för flera saker för just din verksamhet.

Är du osäker på vilka tillstånd du behöver? På sidan Verksamt.se finns mer branschspecifik information. Länk till hemsidan: Verksamt.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ärenden

Kontakt

Mer information

Alkoholservering
Folkölsförsäljning i detaljhandeln

 

Det krävs tillstånd för att servera alkohol.
Den som vill sälja Folköl i detaljhandeln måste
göra en anmälan.

 

Tillståndsenheten i Samverkan TIS

Alkoholhandläggare
Telefon: 0510-77 03 93
E-post: Tillståndsenheten

Serveringstillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Avfall och återvinning

 

Avfall och återvinning

 

AÖS Kundtjänst
Telefon: 0501-75 61 20
E-post: AÖS Kundtjänst

Avfall och återvinninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

AÖS - Avfallshantering Östra Skaraborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Bekämpningsmedel i verksamhet

 

Tillstånd eller anmälan krävs om din verksamhet ska sprida bekämpningsmedel.

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Telefon: 0501-75 60 20
E-post: Miljö- och bygg 

Kemikaliehantering

 

Brandfarliga och explosiva varor

 

Hantering av brandfarliga och explosiva varor kräver tillstånd från Brandförsvaret.

Räddningstjänsten Östralänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skaraborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brandfarliga och explosiva varorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Bygglov, anmälan

 

Bygglov eller anmälan krävs när du ska bygga nytt, bygga ut eller om du ska göra renoveringar.

 

Handläggare på byggavdelningen
Telefon: 0501-75 60 10
E-post: Miljö- och bygg

Bygglov

 

Cisterner (lagring av olja)

 

Om du ska lagra eldnings- diesel- och spillolja
samt för brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde, krävs anmälan av dessa cisterner.

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Telefon: 0501-75 60 20, 75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Cisterneröppnas i nytt fönster

 

Djurhållning

 

Ansökan om tillstånd behöver göras för viss djurhållning.

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Telefon: 0501-75 60 20, 75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Djurhållning

 

Evenemang

 

Om du ska anordna evenemang på allmän plats behöver du olika tillstånd beroende på evenemangets karaktär. Tillstånd från polisen krävs för att till exempel ställa upp en byggställning, ha en uteservering eller anordna en loppis.

Särskilda regler gäller för servering av alkohol och livsmedel. Läs mer under respektive rubrik i tabellen.

Hanna Lamberg, gatuingenjör
Telefon: 0501-75 61 15
E-post: Hanna Lamberg

 

 

Använda allmän plats

Sök tillstånd hos polisen

 

Enskilt avlopp

 

Om din verksamhet ligger utanför det kommunala avloppsnätet och du vill anlägga ett toalett-avlopp/ ansluta toalett till en befintlig anläggning krävs tillstånd innan anläggningen byggs. Anmäl även ändringar av en befintlig anläggning innan ändringen görs.

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Telefon: 0501-75 60 20, 75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Enskilt avlopp

 

Farligt avfall, transport

 

I vissa fall krävs tillstånd för transport av farligt avfall och farligt gods.

 

Länsstyrelsen
Telefon: 010-224 40 00 
E-post: Länsstyrelsen

Transport av farligt avfalllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Gatuförsäljning, torghandel

 

Det krävs tillstånd för att bedriva handel på Mariestads gator och torg.

 

Hanna Lamberg, gatuingenjör
Telefon: 0501-75 61 15
E-post: Hanna Lamberg

Använda allmän plats

Torghandel

 

Gräva på kommunal mark

 

För att utföra gräv- och schaktarbeten på kommunens mark (till exempel gator, gång- och cykelvägar, grönytor) krävs ett grävtillstånd.

 

Hanna Lamberg, gatuingenjör
Telefon: 0501-75 61 15
E-post: Hanna Lamberg

Gräva på kommunal mark

 

Kemikaliehantering

 

Om du hanterar och/eller säljer kemikalier i din verksamhet sköter kommunen tillsyn och kontroller. Kemiska produkter måste hanteras på rätt sätt och förpackningar i handeln ska vara rätt märkta och korrekt tillslutna. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Telefon: 0501-75 60 20, 75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Kemikaliehantering

 

Köldmedier

 

Verksamheter med kyl- och frysanläggningar ska anmälas innan nyinstallation. Varje år ska du som har minst 10 kg köldmedium installerad, kontrollera och skicka rapport till kommunen. 

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Telefon: 0501-75 60 20, 75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Anmälan och rapportering av köldmedier

 

Livsmedelsverksamhet

 

För att starta en livsmedelverksamhet krävs att du gör en anmälan om registrering innan verksamheten startar. I vissa fall krävs ett godkännande innan du får starta. Anmäl även om du ändrar, övertar eller överlåter en verksamhet.

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Telefon: 0501-75 60 20, 75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Anmälan om livsmedelsverksamhet

 

Lokaler, ändra användning

 

Det krävs bygglov för att ändra användning av en byggnad, till exempel från bostad till kontor.

 

Handläggare på byggavdelningen
Telefon: 0501-75 60 10
E-post: Miljö- och bygg

Bygglov

 

Miljöfarlig verksamhet

 

För vissa miljöfarliga verksamheter måste du
göra en anmälan eller söka ett tillstånd.

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Telefon: 0501-75 60 20, 75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Miljöfarlig verksamhet

 

Offentliga lokaler

 

Med offentlig lokal menas till exempel lokal för hygiensk behandling, bassängbad eller undervisningslokal. Anmälan av lokal ska göras
till kommunen innan en verksamhet påbörjas.

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Telefon: 0501-75 60 20, 75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Lokal för hygienisk behandling, bassängbad eller undervisningslokal

 

Parkering, nyttokort

 

Använder du bilen i yrkesmässig verksamhet och behöver parkera nära tillfälliga arbetsplatser kan du ansöka om nyttokort.

 

Kundtjänst VA/Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: VA och Gata

Pakering

 

Rivning

 

Rivningslov eller anmälan krävs vid rivning av de flesta typer av byggnader.

 

Handläggare på byggavdelningen
Telefon: 0501-75 60 10
E-post: Miljö- och bygg

Rivningslov

 

Skyltar (trottoarpratare och fasadskyltar)

 

För att ha skylt på allmän plats måste du ha tillstånd från polisen. Allmän plats är till exempel gator, trottoarer och torg.  

Bygglov krävs för fasta anordningar, så som fasadskyltar.

 

Hanna Lamberg, gatuingenjör
Telefon: 0501-75 61 15
E-post: Hanna Lamberg

Handläggare på byggavdelningen
Telefon: 0501-75 60 10
E-post: Miljö- och bygg

Använda allmän platsPDF

Sök tillstånd hos polisenPDF

BygglovPDF

Råd och regler för trottoarpratarePDF

 

Tobaksförsäljning

 

Anmälan till kommunen krävs för att sälja tobaksprodukter.

 

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Telefon: 0501-75 60 20, 75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Tobaksförsäljning

 

Uteservering

 

Du behöver söka tillstånd för att ha en uteservering.

 

Hanna Lamberg, gatuingenjör
Telefon: 0501-75 61 15
E-post: Hanna Lamberg

 

 Råd och regler för uteserveringarPDF


 

VA-anslutning

 

Anmälan om VA-anslutning krävs vid byggnation.

 

Kundtjänst VA/Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: VA och Gata

Ansökan om VA-anslutning och nybyggnadskarta

 

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-21

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna

Mariestad kommuns
Gullspång kommuns