Nytt vattenskyddsområde

Den 17 juni 2019 beslutade Töreboda kommun att inrätta det nya vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter för Haboskogen och Slätte grundvattentäkter. Arbetet har pågått sedan våren 2018 och berörda har haft chansen att medverka och yttra sig vid flera tillfällen. Tillsammans skapar vi vattenskyddsområde för framtida generationer.

Beslut om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter

Töreboda kommunfullmäktige har den 17 juni 2019 beslutat att fastställa vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter. Beslutet om fastställande gäller oavsett om det överklagas. För att överklaga beslutet ska skrivelse om detta ha inkommit till Verksamhet Teknik, 542 86 Mariestad, senast den 17 juli 2019. Överklagan prövas av Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Beslut och underlag finns tillgängliga här på hemsidan. Handlingarna finns även tillgängliga på kommunhuset i Töreboda. Vid frågor kontakta miljöingenjör Ida Roos på telefon 0501‑75 61 46 eller Teknisk chef Michael Nordin på telefon 0501-756129 eller e-post michael.nordin@mariestad.se.

Kungörelse

Beslutet om vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter kungörs i Mariestads-Tidningen och Post- och Inrikes Tidningar. Alla fastighetsägare kommer också få ett utskick om att beslutet tagits samt information om skyddsföreskrifterna.

Mer information och bakgrund

För allmän information om vattenskyddsområden se dokument till höger.

Under våren 2018 påbörjades ett arbete för ett nytt vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätte. Kommunen vill och måste kunna leverera ett bra och säkert dricksvatten till sina invånare under flera generationer. För det krävs ett tillräckligt gott skydd för vattentäkten. Vattenskyddsområdena för Haboskogen och Slätte är runt 50 år gamla. De behöver därför göras om för att följa dagens lagstiftning och synsätt på hur vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter utformas. VA-avdelningen har fått uppdraget att uppdatera vattenskyddsområdena och skyddsföreskrifterna för Slätte och Haboskogen.

För att få till ett område med föreskrifter som är relevanta för området har kommunens VA-avdelning haft en tidig dialog med berörda i området genom inbjudan till informationsträff och dialogmöten. Berörda behöver inkluderas i arbetet, kommunen behöver få ta del av deras kunskaper inom området. Syftet är också att de berörda ska bli involverade och att de känner att vi har hört dem. Vi vet att arbeten som detta kan skapa frågor och kanske till och med oro, därför är dialog viktigt i arbetet. Tillsammans skapar vi vattenskyddsområde för framtida generationer.

Information om informationsträff och dialogmöten samt samråd som redan varit hittar du under dokument. Information om vad som händer i projektet kommer löpande finnas här på hemsidan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-10-07