Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Översiktsplan

Förslag till ny översiktsplan, Töreboda 2030 pågår .

Samrådstiden har avslutats 16 december 2019 och arbetet med framtagandet av Utställningshandling pågår.

För information finns samrådshandlingarna under rubriken Dokument.

Översiktsplan (ÖP)

Gällande Översiktsplan för Töreboda kommun, antogs i juni 1992.

Översiktsplanen är kommunens mest långsiktiga verktyg för att visa hur vi i kommunen på lång sikt vill att mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas.
Beslut i lokaliserings- och markanvändningsfrågor berör många människor och får ofta långsiktiga konsekvenser. Sådana beslut kan inte ses isolerade utan måste sättas in i ett större sammanhang så att god hushållning med pengar och andra resurser främjas.

Det är i översiktsplanen som kommunen på ett långsiktigt och övergripande plan gör sådana helhetsbedömningar. Översiktsplaner ska fungera både som vision och handlingsprogram men också som beslutsunderlag för kommunen och andra myndigheter i frågor som rör konkreta plan- och bygglovsfrågor. Kommunens inställning till olika allmänna och statliga intressen och hur kommunen väger dessa intressen mot varandra ska framgå av översiktsplanen. Det kan till exempel gälla naturvård, friluftsliv eller kulturmiljövård.
Översiktsplaner antas i kommunfullmäktige.

Tematiskt tillägg till Översiktsplan

Ett tematiskt tillägg behandlar ett särskilt ställningstagande inom ett begränsat område, ett tema. Kommunen har antagit en Vindbruksplan, och Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, se under menyn.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-16

Relaterad information

Kontakt

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef
Utvecklingsenheten          Telefon 0506 - 180 88

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Översiktsplan Töreboda 2030 SamrådshandlingPDF

Översiktsplan Töreboda 2030 Miljö- och konsekvensbeskrivningPDF

Översiktsplan Töreboda 2030 kortversionPDF

Översiktsplan 1992PDF