Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Översiktsplan

Ny översiktsplan

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Töreboda kommun - Töreboda 2030 - pågår.

Förslaget till översiktsplan har samråtts - samrådet avslutades den 16 december 2019 - och arbetet med framtagandet av en utställningshandling pågår.

För den som önskar ta del av samrådshandlingarna finns dessa att ladda ner här på sidan - under rubriken Dokument.

Gällande översiktsplan

Gällande översiktsplan för Töreboda kommun antogs i juni 1992 - denna finns att ta del av på denna sida, under Relaterad information.

Översiktsplanen är kommunens mest långsiktiga verktyg för att visa hur kommunen på lång sikt vill att mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas.

Beslut i lokaliserings- och markanvändningsfrågor berör många människor och får ofta långsiktiga konsekvenser. Sådana beslut kan inte ses isolerade utan måste sättas in i ett större sammanhang så att god hushållning med pengar och andra resurser främjas. Det är i översiktsplanen som kommunen på ett långsiktigt och övergripande plan gör sådana helhetsbedömningar. En översiktsplan ska fungera både som vision och handlingsprogram, men också som beslutsunderlag för kommunen och andra myndigheter i frågor som rör konkreta plan- och bygglovsfrågor. Kommunens inställning till olika allmänna och statliga intressen och hur kommunen väger dessa intressen mot varandra ska framgå av översiktsplanen. Detta kan till exempel gälla naturvård, friluftsliv eller kulturmiljövård.

Översiktsplaner antas i kommunfullmäktige.

Tematiskt tillägg till översiktsplanen

Ett tematiskt tillägg behandlar ett särskilt ställningstagande inom ett begränsat område, ett tema. Kommunen har antagit en vindbruksplan, och en LIS-plan - en plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Dessa handlingar finns också att ta del av här på hemsidan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-04

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon 0506 - 180 00

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Ny översiktsplan
Översiktsplan Töreboda 2030 SamrådshandlingPDF
Översiktsplan Töreboda 2030 Miljö- och konsekvensbeskrivningPDF
Översiktsplan Töreboda 2030 kortversionPDF

Gällande översiktsplan
Översiktsplan 1992PDF