Översiktsplan

Ny översiktsplan

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Töreboda kommun - Töreboda 2030 - pågår.

Utställningen av förslaget till Översiktsplan 2030 har skett under våren 2021. Tiden för yttranden och synpunkter har löpt ut.

För den som önskar ta del av Utställninghandlingarna finns dessa att ladda ner här på sidan - under rubriken Dokument.

 

Översiktsplanen omarbetas för närvarande med bland annat utökade områden för bostäder och verksamheter och ny Utställningshandling planeras vara klar till sommaren 2022.

 

Gällande översiktsplan

Gällande översiktsplan för Töreboda kommun antogs i juni 1992 - denna finns att ta del av på denna sida, under Relaterad information.

Översiktsplanen är kommunens mest långsiktiga verktyg för att visa hur kommunen på lång sikt vill att mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas.

Beslut i lokaliserings- och markanvändningsfrågor berör många människor och får ofta långsiktiga konsekvenser. Sådana beslut kan inte ses isolerade utan måste sättas in i ett större sammanhang så att god hushållning med pengar och andra resurser främjas. Det är i översiktsplanen som kommunen på ett långsiktigt och övergripande plan gör sådana helhetsbedömningar. En översiktsplan ska fungera både som vision och handlingsprogram, men också som beslutsunderlag för kommunen och andra myndigheter i frågor som rör konkreta plan- och bygglovsfrågor. Kommunens inställning till olika allmänna och statliga intressen och hur kommunen väger dessa intressen mot varandra ska framgå av översiktsplanen. Detta kan till exempel gälla naturvård, friluftsliv eller kulturmiljövård.

Översiktsplaner antas i kommunfullmäktige.

Tematiskt tillägg till översiktsplanen

Ett tematiskt tillägg behandlar ett särskilt ställningstagande inom ett begränsat område, ett tema. Kommunen har antagit en vindbruksplan, och en LIS-plan - en plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Dessa kommer vara en del av den nya Översiktplan 2030.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef
Utvecklingsenheten
Telefon 0506 -180 88
E-post: Kommunen

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Ny översiktsplan Utställningshandling

Översiktsplan Töreboda 2030 Utställningshandling Pdf, 30.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Gällande översiktsplan
Översiktsplan 1992 Pdf, 8 MB, öppnas i nytt fönster.