Översiktsplan

Ny översiktsplan

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Töreboda kommun - Töreboda 2030 - pågår.

Utställning av ett nytt förslag till Översiktsplan 2030 juni 2022, pågår mellan 15 juni och 31 augusti 2022.

För den som önskar ta del av Utställningshandlingarna finns dessa att ladda ner här på sidan - under rubriken Dokument.

Dina synpunkter kan lämnas skriftligen fram till och med 31 augusti 2022 via följande alternativ:
E-post: utstallningoversiktsplan@toreboda.se
Brev: Töreboda kommun, Kommunstyrelsen, Box 83, 545 22 Töreboda.

Gällande översiktsplan

Gällande översiktsplan för Töreboda kommun antogs i juni 1992 - denna finns att ta del av på denna sida, under Relaterad information.

Översiktsplanen är kommunens mest långsiktiga verktyg för att visa hur kommunen på lång sikt vill att mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas.

Beslut i lokaliserings- och markanvändningsfrågor berör många människor och får ofta långsiktiga konsekvenser. Sådana beslut kan inte ses isolerade utan måste sättas in i ett större sammanhang så att god hushållning med pengar och andra resurser främjas. Det är i översiktsplanen som kommunen på ett långsiktigt och övergripande plan gör sådana helhetsbedömningar. En översiktsplan ska fungera både som vision och handlingsprogram, men också som beslutsunderlag för kommunen och andra myndigheter i frågor som rör konkreta plan- och bygglovsfrågor. Kommunens inställning till olika allmänna och statliga intressen och hur kommunen väger dessa intressen mot varandra ska framgå av översiktsplanen. Detta kan till exempel gälla naturvård, friluftsliv eller kulturmiljövård.

Översiktsplaner antas i kommunfullmäktige.

Tematiskt tillägg till översiktsplanen

Ett tematiskt tillägg behandlar ett särskilt ställningstagande inom ett begränsat område, ett tema. Kommunen har antagit en vindbruksplan, och en LIS-plan - en plan för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Dessa kommer vara en del av den nya Översiktsplan 2030.

Sidan senast uppdaterad: