Översiktsplan

Ny översiktsplan

Översiktsplan Töreboda 2030 har antagits av Kommunfullmäktige den 24 april 2023.

För den som önskar ta del av Antagandehandlingarna finns dessa att ladda ner här på sidan - under rubriken Dokument.

Överklagan

Själva innehållet i en översiktsplan kan inte överklagas, däremot kan man överklaga översiktsplanen om man anser att den inte tagits fram på ett lagenligtsätt eller om annan instans än kommunfullmäktige antagit den.

Du kan överklaga översiktsplanen när protokollet om beslutet att anta översiktsplanen justerats och satts upp på kommunens anslagstavla. Du har då tre veckor på dig på att inkomma med ett överklagande. Detta överklagande ska skickas till förvaltningsrätten

Alla som bor i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller är taxerad till kommunalskatt i kommunen har rätt att överklaga en översiktsplan.

Översiktsplan

Översiktsplanen är kommunens mest långsiktiga verktyg för att visa hur kommunen på lång sikt vill att mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas.

Beslut i lokaliserings- och markanvändningsfrågor berör många människor och får ofta långsiktiga konsekvenser. Sådana beslut kan inte ses isolerade utan måste sättas in i ett större sammanhang så att god hushållning med pengar och andra resurser främjas. Det är i översiktsplanen som kommunen på ett långsiktigt och övergripande plan gör sådana helhetsbedömningar. En översiktsplan ska fungera både som vision och handlingsprogram, men också som beslutsunderlag för kommunen och andra myndigheter i frågor som rör konkreta plan- och bygglovsfrågor. Kommunens inställning till olika allmänna och statliga intressen och hur kommunen väger dessa intressen mot varandra ska framgå av översiktsplanen.

Översiktsplaner antas i kommunfullmäktige.


Sidan senast uppdaterad: