Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tjädern 12

Fastigheten Tjädern 12, sedd från ovan.

Förslaget till ny detaljplan för Tjädern 12 syftar till att skapa förutsättningar för byggnationen av en ny förskola. Utöver detta möjliggör förslaget även bostäder. Planförslaget är nu aktuellt för samråd.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnationen av en ny förskola med fyra avdelningar på fastigheten Tjädern 12. Utöver detta möjliggör detaljplanen även byggnation av bostäder.

Detaljplanens olika steg

Den aktuella planen handläggs med ett standardförfarande och är nu aktuellt för planprocessens första lagstadgade kommunikationstillfälle; samrådet. Under Relaterad information hittar du en länk där du kan läsa mer om hur processen för att ta fram en ny detaljplan ser ut.

Så kan du påverka

Utvecklingsutskottet beslutade den 3 juni 2020 att förslag till detaljplan för Tjädern 12 ska bli föremål för samråd. Samrådet påbörjades den 3 juni 2020, och pågår till och med den 8 juli 2020.

Planförslaget finns utställt på kommunhuset, Drottninggatan 4, i Töreboda. Kommunhuset är öppet vardagar 10-12 och 13-14. Alla samrådshandlingar finns även att ladda ner på denna sida.

Vid svårighet i att ta del av handlingarna genom ovanstående källor eller för frågor, kontakta planenheten via kommunens växel eller över mail.

Synpunkter på förslaget ska vara skriftliga och kan skickas in antingen per e-post eller med post. Kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan. Ange diarienummer KS 2019/344.

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-04

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0506-180 00
E-post: Töreboda kommun

Postadress
Kommunstyrelsen
Töreboda kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Samrådshandlingar

Plankarta, samrådshandlingPDF
Planbeskrivning, samrådshandlingPDF
Undersökning om betydande miljöpåverkanPDF
SamrådsremissPDF

Länkar

Planprocessenöppnas i nytt fönster