Tjädern 12

Fastigheten Tjädern 12, sedd från ovan.

Förslaget till ny detaljplan för Tjädern 12 syftar till att skapa förutsättningar för byggnationen av en ny förskola. Utöver detta möjliggörs även bostäder. Ett förslag till detaljplan har nu samråtts.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnationen av en ny förskola med fyra avdelningar på fastigheten Tjädern 12. Utöver detta möjliggör detaljplanen även byggnation av bostäder.

Detaljplanens olika steg

Den aktuella planen handläggs med ett standardförfarande och planprocessens första lagstadgade kommunikationstillfälle - samrådet - har nu avslutats. Under samrådet inkomna synpunkter sammanställs nu och förslaget bearbetas inför nästa kommunikationstillfälle - granskningen.

Under Relaterad information hittar du en länk där du kan läsa mer om hur processen för att ta fram en ny detaljplan ser ut.

Så kan du påverka

Utvecklingsutskottet beslutade den 3 juni 2020 att förslag till detaljplan för Tjädern 12 skulle bli föremål för samråd. Samrådet påbörjades den 3 juni 2020, och pågick till och med den 8 juli 2020.

Alla samrådshandlingar finns att ladda ner på denna sida.

Vid svårighet i att ta del av handlingarna eller för frågor, kontakta planenheten via kommunens växel eller över mail.

Sidan senast uppdaterad: