Östra Börstorp

Östra Börstorp är ett nytt bostadsområde med förskola i sydöstra Töreboda. Det ligger i anslutning till grönstråket i östra Töreboda och dess ekologiska värden samt med utsikt mot jordbruksmark i söder.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Östra Börstorp är utpekat för ny bostadsbebyggelse i kommunens nya översiktsplan som varit på utställning under sommaren. Det aktuella området omfattar cirka 7,5 ha mark och är beläget i den sydöstra delen av Töreboda, cirka 700 meter från resecentrum.

Planförslaget möjliggör drygt 20 bostäder i blandad bebyggelse (villor, par-, rad-, kedjehus) samt en förskola á åtta avdelningar. Bebyggelsen regleras till två våningar. Den planerade bebyggelsen ansluter till väg 3042 (Sötåsenvägen) via en nybyggd infart. Planförslaget innebär att privatägd mark planläggs för allmän plats, gång och natur med kommunalt huvudmannaskap vilket innebär att kommunen har rätt att lösa in denna mark.

Detaljplanen är under granskning

Synpunkter på planförslaget kan lämnas under perioden 24 januari 2023 till 14 februari 2023. Synpunkterna ska skickas skriftligt till kommunen, kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Granskningen är lagstadgad i plan- och bygglagen som reglerar hur detaljplaner tas fram. Syftet med granskningen är att genom inhämtande av synpunkter få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.